Infirmieră, contabil II, asistent medical principal (4 posturi) – Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” din TimişoaraInfirmieră, contabil II, asistent medical principal (4 posturi)

Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” din Timişoara

6 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” din Timişoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • 1 post de infirmieră, studii generale, funcție de execuție, personal auxiliar sanitar, Secția anestezie și terapie intensivă;
 • 1 post de contabil II, studii medii, funcție de execuție, Birou contabilitate, structura Director financiar-contabil;
 • 1 post de asistent medical principal, studii medii, Bloc operator, Compartiment chirurgie plastica, microchirurgie reconstructive, Secția chirurgie generală;
 • 1 post de asistent medical principal, studii postliceale, Saloane bolnavi, Compartiment cardiologie, Secția clinică medicină interne;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de infirmieră, studii generale, funcție de execuție, personal auxiliar sanitar, Secția anestezie și terapie intensivă:
Studii generale;
Curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii-Direcţia generală resurse umane şi certificare;
6 luni vechime în activitate.

Conditii specifice pentru ocuparea postului de contabil II, studii medii, funcție de execuție, Birou contabilitate, structura Director finaciar-contabil;
Diploma de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate sau diplomă de bacalaureat;
Studii în domeniul contabilităţii;
Vechime în specialitate-contabil, minim 6 luni.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de asistent medical principal, studii medii, Bloc operator, Compartiment chirurgie plastica, microchirurgie reconstructive, Secția chirurgie generală;
Diploma de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
Diplomă de bacalaureat;
Certificat de membru eliberat de Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor medicali din România vizat la zi;
Asigurare de răspundere civilă valabilă;
Adeverintă pentru participare la concurs conform anexei din Hotărîrea nr. 35 din 22.12.2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor medicali din România însoţite de avizul anual.
Examen pentru obținerea gradului principal
5 ani vechime ca asistent medical;

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de asistent medical principal, studii postliceale, Saloane bolnavi, Compartiment cardiologie, Secția clinică medicină interne.
Diploma de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
Diplomă de bacalaureat;
Certificat de membru eliberat de Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor medicali din România vizat la zi;
Asigurare de răspundere civilă valabilă;
Adeverintă pentru participare la concurs conform anexei din Hotărîrea nr. 35 din 22.12.2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor medicali din România însoţite de avizul anual.
Examen pentru obținerea gradului principal
5 ani vechime ca asistent medical;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 decembrie 2018, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 11 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” din Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 7, judeţul Timiş, telefon 0740/779.579, 0256/201.811, interior 171.

descarca: 20180525_NS_xx-anunt-publicare-decembrie-2018.doc 56KB DOC

Apply for this Job