Infirmier și brancardier (10 posturi) – Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, județul AradInfirmier și brancardier (10 posturi)

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, județul Arad

18 noiembrie 2021

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • infirmier debutant (G) la Blocul operator – sediul central;
 • infirmier debutant (G) la Blocul operator – Tudor Vladimirescu;
 • infirmier debutant (G) la Secția clinică chirurgie generală I;
 • infirmier (G) la Secția clinică chirurgie generală I;
 • infirmier (G) la Secția Clinică O.R.L.;
 • infirmier (G) la Blocul operator – sediul central;
 • infirmier (G) la U.P.U. – S.M.U.R.D. Arad;
 • 2 posturi brancardier (G) la Blocul operator-sediul central;
 • brancardier (G) la U.P.U. – S.M.U.R.D. Arad.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • infirmier debutant (G) la Blocul operator – sediul central:
  • diplomă de absolvire a școlii generale.
 • infirmier debutant (G) la Blocul operator – Tudor Vladimirescu:
  • diplomă de absolvire a școlii generale.
 • infirmier debutant (G) la Secția clinică chirurgie generală I:
  • diplomă de absolvire a școlii generale.
 • infirmier (G) la Secția clinică chirurgie generală I:
  • diplomă de absolvire a școlii generale;
  • certificat de absolvire curs de infirmier organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmier organizat de furnizorii autorizații de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare;
  • 6 luni vechime în activitate.
 • infirmier (G) la Secția Clinică O.R.L.:
  • diplomă de absolvire a școlii generale;
  • certificat de absolvire curs de infirmier organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmier organizat de furnizorii autorizații de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare;
  • 6 luni vechime în activitate;
 • infirmier (G) la Blocul operator – sediul central:
  • diplomă de absolvire a școlii generale;
  • certificat de absolvire curs de infirmier organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmier organizat de furnizorii autorizații de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare;
  • 6 luni vechime în activitate.
 • infirmier (G) la U.P.U. – S.M.U.R.D. Arad:
  • diplomă de absolvire a școlii generale;
  • certificat de absolvire curs de infirmier organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmier organizat de furnizorii autorizații de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare;
  • 6 luni vechime în activitate.
 • 2 posturi brancardier (G) la Blocul operator-sediul central:
  • diplomă de absolvire a școlii generale.
 • brancardier (G) la U.P.U. – S.M.U.R.D. Arad:
  • diplomă de absolvire a școlii generale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 decembrie 2021, ora 12.00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 14 decembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 17 decembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane al Spitalului Clinic Județean de Urgență din Arad, str. Andrenyi Karoly, nr.2-4, telefon 0357/407.200, interior 277.

Apply for this Job