Guard, șofer, muncitor calificat III (3 posturi) – Primăria Comunei Bolintin-DealGuard, șofer, muncitor calificat III (3 posturi)

Primăria Comunei Bolintin-Deal

11 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Bolintin-Deal, județul Giurgiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1. guard (îngrijitor primărie) – 1 post vacant – Compartimentul Administrativ;
2. şofer I -1 post vacant – Compartimentul Administrativ;
3. muncitor calificat III – 1 post vacant – Compartiment Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Pentru participarea la concurs pentru funcţia contractuală de guard candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  studii generale absolvite de 10 clase (cu diplomă sau adeverinţă);
  fără vechime în muncă.
 • Pentru participarea la concurs pentru funcţia contractuală de şofer 1 candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  posesorul permisului de conducere categoriile B, C, D, E ;
  studii privind calificarea şi autorizarea în exercitarea profesiei ;
  vechime in muncă minimum 3 ani;
  experienţă de lucru inclusiv în domeniul lucrărilor de deszăpezire;
  cunoştinţe temeinice de legislaţie rutieră.
 • Pentru participarea la concurs pentru funcţia contractuală de muncitor calificat III candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  studii gimnaziale, medii – liceale/şcoală profesională în calificările: fierar-betonist, zidar, instalator, zugrav:
  vechime în muncă minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 07 noiembrie 2018, ora 14:00: proba practică;
 • 08 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu, Bd. Republicii nr, 26, judeţul Giurgiu, persoană de contact – Grigore Mihai-Marian, telefon 0246.273.074. fax 0246.273.074. e-mail clbolintindeal@yahoo.com.

Apply for this Job