Grafician S IA și consilier juridic S IA – Centrul Cultural Judeţean ArgeşGrafician S IA și consilier juridic S IA

Centrul Cultural Judeţean Argeş

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Centrul Cultural Judeţean Argeş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 1. grafician, cu studii superioare, grad IA;
 2. consilier juridic, studii superioare, grad IA.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • grafician, cu studii superioare, grad IA:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă; specialitate – informatică, marketing;
  • experienţa în domeniul cultural constituie un avantaj;
  • vechime în muncă necesară minimum 7 (şapte) ani pe studii superioare;
  • experienţa în domeniul grafic (dovedită prin portofoliu);
  • cunoştinţe de operare programe pe calculator: nivel avansat, programe de editare Photoshop, Corel Draw, Illustrator, Adobe Premiere, Power Directory, Pinacle, Cyberlink Powerdirector;
  • experienţa în administrarea şi instalarea echipamentelor de date; serverelor de aplicaţii, maşinilor virtuale – constituie un avantaj;
  • cunoştinţe detaliate de Reţellstică, switch-uri, cablare structurata, Access Point, Routere, rutare, subnetizare;
  • cunoaşterea limbii engleze;
  • rapiditate şi corectitudine în rezolvarea atribuţiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, capacitate de a evita stările conflictuale, rezistenţă la stres, abilităţi de lucru în echipă, seriozitate şi punctualitate;
  • disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii.
 • consilier juridic, studii superioare, grad IA:
  • studii universitare în domeniul juridic absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 7 (şapte) ani;
  • cunoaştere operare PC: Word, Excel şi navigare internet;
  • studii/cursuri absolvite în domeniul resurse umane şi/sau achiziţii publice constituie un avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 ianuarie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 28 ianuarie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Cultural Judeţean Argeş din Pitești, bd. Nicolae Bălcescu nr. 141, judeţul Argeş, telefon: 0248/219.080.

Apply for this Job