Funcțiilor contractuale (12 posturi) – Clubul Sportiv Municipal Roman, Județul NeamţFuncțiilor contractuale (12 posturi)

Clubul Sportiv Municipal Roman, Județul Neamţ

7 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Clubul Sportiv Municipal Roman, Județul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, de:

 • 2 posturi de casier la Club Sportiv Municipal Roman – Casierie (Complex Sportiv și de Agrement Moldova);
 • 1 post de casier la Club Sportiv Municipal Roman – Casierie (Complex Sala Sporturilor – Bazin Înot);
 • 3 posturi de muncitor calificat treapta IV (salvator la strand) la Club Sportiv Municipal Roman – Serviciul Baze Sportive (Complex Sportiv și de Agrement Moldova);
 • 1 post de îngrijitor la Club Sportiv Municipal Roman – Serviciul Baze Sportive (Complex Sportiv și de Agrement Moldova);
 • 3 posturi de muncitor necalificat treapta I (femeie de serviciu) la Club Sportiv Municipal Roman – Serviciul Baze Sportive (Complex Sportiv și de Agrement Moldova);
 • 1 post de muncitor necalificat treapta I (femeie de serviciu) la Club Sportiv Municipal Roman – Serviciul Baze Sportive (Complex Sala Sporturilor);
 • 1 post de muncitor calificat treapta III la Club Sportiv Municipal Roman – Serviciul Baze Sportive (Complex Sala Sporturilor)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru funcția de casier, poziția I și II:
  • absolvent studii gimnaziale sau liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat;
 • pentru funcția de muncitor calificat, treapta IV (salvator la ștrand), poziția IV:
  • absolvent studii gimnaziale sau liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat;
  • aptitudini pentru înot
 • pentru funcția de îngrijitor și muncitor necalificat treapta I (femeie de serviciu), poziția IV, V și VI:
  • absolvent studii gimnaziale sau liceale;
 • pentru funcția de muncitor calificat treapta III, poziția VII:
  • absolvent minimum studii gimnaziale;
  • calificare în meseria de mecanic, electrician, electromecanic, instalator,
  • vechime în meserie de minimum 6 luni

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 mai 2019, ora 16:00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 mai 2019, ora 16:00 –termenul limită pentru afișarea rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere;
 • 22 mai 2019, ora 09:00 – proba scrisă pentru funcția de casier, la Club Sportiv Municipal Roman, str. Ștefan cel Mare, nr. 246 – poziția I și II
 • 22 mai 2019, ora 10:00 – proba practică pentru funcția de îngrijitor și muncitor necalificat treapta I (femeie de serviciu), la Club Sportiv Municipal Roman-(Complex Sportiv și de Agrement Moldova) –poziția IV, V și VI
 • 22 mai 2019, ora 12:00 – proba practică pentru funcția de muncitor calificat treapta IV (salvator la ștrand) la Club Sportiv Municipal Roman – (Complex Sala Sporturilor – Bazin Înot) – poziția III;
 • 22 mai 2019, ora 13:00 – proba practică pentru funcția de muncitor calificat treapta III la Club Sportiv Municipal Roman – Serviciul Baze Sportive (Complex Sala Sporturilor) – poziția VII
 • 24 mai 2019, ora 09:30 – proba interviu, pentru posturile de la poziția I și II
 • 24 mai 2019 ora 10:30 – proba interviu, pentru posturile de la pozitia III, IV, V, VI și VII la Club Sportiv Municipal Roman, str. Ștefan cel Mare, nr. 246.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Municipal Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 246, Județul Neamţ, telefon: 0233/734.367.

descarca: 2019-05-07-5.-text-publicare-anunt-csm.pdf 132KB PDF

Apply for this Job