Funcții contractuale – Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.Funcții contractuale

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

14 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, în cadrul instituţiei:

1 post vacant de referent de specialitate gradul II (S) – contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Biroul Audit Public Intern și Organizare Sistem de Control Intern Managerial;

1 post vacant de referent de specialitate gradul II (S) – contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Serviciul Achiziții Publice;

1 post vacant de economist gradul IA (S) – contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Biroul Administrativ din cadrul Serviciului, Administrativ, Corespondență, Arhivă și Transport – Departamentul Juridic și Administrativ;

1 post vacant de referent de specialitate gradul IA (S) – contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Serviciul Licenţe şi Programe de Transport din cadrul Direcţiei Licențiere și Autorizare;

1 post vacant de referent de specialitate gradul II (S) – contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul Agenției Teritoriale A.R.R. Botoșani;

1 post vacant de referent de specialitate gradul II (S) – contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul Agenției Teritoriale A.R.R. Dâmbovița;

1 post vacant de referent de specialitate gradul IA (S) – contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul Agenției Teritoriale A.R.R. Olt;

2 posturi vacante de inspector de specialitate gradul IA (S) – contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul Serviciului Inspecție Periodică – Direcția Siguranța Infrastructurii Rutiere – Departamentul Siguranța Infrastructurii Rutiere;

2 posturi vacante de inspector de specialitate gradul II (S) – contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul Serviciului Inspecție Periodică – Direcția Siguranța Infrastructurii Rutiere – Departamentul Siguranța Infrastructurii Rutiere;

1 post vacant de inspector de specialitate gradul IA (S) – contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul Serviciului Inspecție Suplimentară – Direcția Siguranța Infrastructurii Rutiere – Departamentul Siguranța Infrastructurii Rutiere;

1 post vacant de inspector de specialitate gradul I (S) – contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul Serviciului Inspecție Suplimentară – Direcția Siguranța Infrastructurii Rutiere – Departamentul Siguranța Infrastructurii Rutiere;

2 posturi vacante de inspector de specialitate gradul II (S) – contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul Serviciului Gestiune Audit Siguranță Rutieră – Direcția Siguranța Infrastructurii Rutiere – Departamentul Siguranța Infrastructurii Rutiere;

1 post vacant de inspector de specialitate gradul II (S) – contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul Serviciului Colectare, Prelucrare, Analiză Date și Reglementări Tehnice – Direcţia Siguranța Infrastructurii Rutiere – Departamentul Siguranța Infrastructurii Rutiere;

1 post vacant de consilier juridic gradul II (S) – contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Serviciul Juridic și Contencios Administrativ – Direcția Juridică, Petiții și Relații Internaționale – Departamentul Juridic și Administrativ;

1 post vacant de consilier juridic gradul IA (S) – contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Serviciul Juridic și Contencios Administrativ – Direcția Juridică, Petiții și Relații Internaționale – Departamentul Juridic și Administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 august 2019, ora 16.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 12 septembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Relaţii suplimentare se pot obţine la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon 021/313.48.53, Serviciul Resurse Umane.

descarca: Anunț-concurs-06.09.2019.doc 547KB DOC

Apply for this Job