Funcții contrctuale – Grădiniţa cu Program Normal nr. 18, cu sediul în BuzăuFuncții contrctuale

Grădiniţa cu Program Normal nr. 18, cu sediul în Buzău

19 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Grădiniţa cu Program Normal nr. 18, cu sediul în Buzău, Piaţa Colegiului nr. 1, Cartier Broşteni, judeţul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului administrativ, astfel:

 • administrator patrimoniu – ½ post/0,5 normă, 4h/zi;
 • muncitor bucătărie – ½ post/0.5 normă. 4h/zi;
 • îngrijitor curăţenie – ½ post/0,5 normă, 4h/zi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • administrator de patrimoniu, ½ normă, 4h/zi:
  • studii superioare tehnice sau economice, conform Legii Educaţiei Naţionale, art. 250 lit. 1;
  • cunoştinţe privind gestionarea bazei materiale, a inventarului mobil şi imobil, atribuirea contractelor de achiziţie publică, efectuarea inventarului;
  • competenţe specifice în contabilitate;
  • cunoştinţe de accesare platformă SEAP/SICAP;
  • spirit organizatoric: abilităţi de coordonare a echipelor, de comunicare şi relaţionare;
  • capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor;
  • domiciliul în municipiul Buzău sau localităţile învecinate;
  • disponibilitate pentru program flexibil;
  • vechime în muncă minimum 3 ani;
  • experienţa în domeniu.
 • muncitor – bucătărie, ½ post/0,5 normă, 4h/zi:
  • studii medii sau generale;
  • vechime în muncă minimum 3 ani;
  • cursuri de igienă sau alte cursuri specifice postului;
  • studii – certificat de calificare profesională în meseria de bucătar/ospătar sau dovada înscrierii la un program de calificare în meseria de bucătar/ospătar;
  • disponibilitate de a lucra în echipă şi de a răspunde unor solicitări punctuale în situaţii de suprasolicitare.
 • îngrijitor – curăţenie, ½ post/0,5 normă, 4h/zi:
  • studii – minimum 8 clase;
  • disponibilitate pentru program de lucru de după amiază (între orele 17.00 şi 20.00), dacă este cazul şi acţiune educativă în raporturile cu preşcolarii;
  • competenţe/cunoştinţe în administrarea bunurilor materiale;
  • cunoştinţe generale privind: tipuri de operaţii de curăţire, suprafeţe de curăţat, spaţii de curăţat; tipuri de scule şi utilaje cu acţionare manuală; modalităţi de îndepărtare a murdăriei, materiale şi produse de curăţat;
  • abilităţi de muncă în echipă;
  • disponibilitate de program flexibil;
  • răspunde de inventarul încredinţat;
  • ştie să folosească aparaturile electrice, electronice şi electrocasnice;
  • efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere, în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;
  • cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
  • cunoştinţe în domeniul Securităţii în muncă şi PSI;
  • experienţă profesională minimum 1 an;
  • vechime în muncă necesară minimum 2 ani;
  • domiciliul în municipiul Buzău sau localităţi învecinate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 august 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 august 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 14 august 2018, ora 09.00: proba practică;
 • 14 august 2018, ora 12.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare privind fişa postului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se pot obţine la sediul Grădiniţei cu Program Normal Nr. 18, persoană de contact – Şomoiag Lucia, director, tel. 0749161244, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 -12.00, începând cu data de 19.07.2018.

Apply for this Job