Funcții contrcatuale (7 posturi) – Direcţia de Asistenţă Educaţională Voluntari, Judeţul IlfovFuncții contrcatuale (7 posturi)

Direcţia de Asistenţă Educaţională Voluntari, Judeţul Ilfov

31 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Asistenţă Educaţională Voluntari, Judeţul Ilfov anunţă organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 7 posturi contractuale vacante de execuţie, astfel:

 • 2 posturi contractuale de execuţie cu normă întreagă de îngrijitor (fetnei dc serviciu), în cadrul Serviciului Educaţional ( minimum studii generale; vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară);
 • 1 post contractual de execuţie cu o fracţiune de normă dc 4 orc/zi de îngrijitor în cadrul Serviciului Educaţional (minimum studii generale; vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară);
 • 1 post contractual de execuţie cu normă întreagă de educator, studii superioare, grad debutant în cadrul Serviciului Educaţional (studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul socio-psiho-pedagogic sau ca profesor licenţiat; vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară);
 • 1 post contractual dc execuţie cu normă întreagă de educator, studii superioare, în cadrul Serviciului Educaţional (studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul socio-psiho-pedagogic sau ca profesor licenţiat; vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an ca titular sau suplinitor în cadrul învăţământului de stat sau particular);
 • 1 post contractual de execuţie cu normă întreagă de referent, grad II, în cadrul Serviciului Resurse Umane şi Salarizare (studii medii absolvite cu diplomă dc bacalaureat sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor – minimum I an);
 • 1 post contractual de execuţie eu normă întreagă de consilier juridic, grad debutant, în cadrul Biroului Juridic şi Achiziţii Publice (studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, licenţiat în drept; vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 septembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
 • 28 septembrie 2018, ora 09:00: proba practică.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de candidatură se vor depune la secretariatul de concurs situat în Voluntari, Str. Cireşului nr. 12, judeţul Ilfov. Bibliografia, actele solicitate candidaţilor şi informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0756.109.006.

Apply for this Job