Funcții contratuale (9 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului GiurgiuFuncții contratuale (9 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

4 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. medic specialist pediatru – 1 post în cadrul Serviciului Evaluare complexă a copilului:
 2. medic neurolog/psihiatru – 1 post în cadrul Serviciului Evaluare complexă a copilului;
 3. medic expertiză a capacităţii de muncă – 1 post în cadrul Compartimentului de Evaluare complexă a persoanelor adulte cu dizabilităţl;
 4. medic fizioterapeut – 1 post în cadrul Echipei mobile pentru copiii cu dizabilităţi;
 5. asistent social debutant – 1 post în cadrul Serviciului Evaluare complexă a copilului;
 6. kinetoterapeut – 1 post în cadrul Echipei mobile pentru copiii cu dizabilităţi;
 7. logoped – 1 post în cadrul Centrului de Recuperare şi reşpiro;
 8. asistent medical fizioterapie – 1 post în cadrul Echipei mobile pentru copiii cu dizabilităţi;
 9. maseur – 1 post în cadrul Echipei mobile pentru copiii cu dizabilităţi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • medic specialist:
  • diplomă de medic sau de licenţă în medicină, specializarea pediatrie; neurologie/psihiatrie/expertiză a capacităţii de muncă; fizioterapie şi certificat de confirmare ca medic specialist în una dintre aceste specializări prin ordin al Ministrului Sănătăţii;
 • asistent social debutant:
  • să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată, specializarea asistenţă socială;
 • kinetoterapeut:
  • absolvenţi de studii superioare în domeniul educaţie fizică şi sport, specializarea kinetoterapie;
 • logoped :
  • absolvenţi de studii superioare în domeniul psihopedagogie specială/psihologie şi master/curs dc specializare iii terapia tulburărilor de limbaj;
 • asistent medical fizioterapie:
  • şcoală postliceală sanitară cu certificat de confirmare în specialitatea fizioterapie;
 • maseur :
  • absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau şcoală postliceală şi certificat de absolvire a cursului de maseur.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 iulie 2017, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 iulie 2017, ora 11.00 – proba scrisă;
 • 31 iulie 2017, ora 12.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Giurgiu, șos. Alexandriei nr. 7-9, telefon 0246/214.011.

Apply for this Job