Funcții contractuale (8 posturi) – Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru, din Târgu Bujor, județul GalațiFuncții contractuale (8 posturi)

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru, din Târgu Bujor, județul Galați

28 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru, din Târgu Bujor, județul Galați organizează concurs pentru ocuparea a funcțiilor contractuale vacante, astfel:

• 1 post auditor;
• 1 post inspector de specialitate (achiziții publice);
• 1 post inspector de specialitate (marketing);
• 1 post cercetător științific II (Laborator material săditor, genetică, ameliorarea viței de vie);
• 1 post asistent Cercetare Științifică (Laborator material săditor, genetică, ameliorarea viței devie);
• 1 post subinginer (Investiții);
• 1 post muncitor calificat (electrician);
• 1 post muncitor calificat (telefonist).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• auditor:
studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe economice;
vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;
certificat atestare în activitate de audit public intern;
cunoștințe solide de operare PC.

• inspector de specialitate (achiziții publice):
studii superioare cu diplomă de licență economice, juridice sau agronomice;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani;
cunoștințe de operare calculator – nivel avansat;
experiență în domeniul achizițiilor publice – minimum 3 ani.

• inspector de specialitate (marketing):
studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă;
experiență în vânzări – minimum 3 ani;
cunoașterea legislației comerciale și cu privire la contracte, a legislației privind publicitatea, abilități de comunicare, bun negociator,
cunoștințe de limba engleză/franceză scris, vorbit și citit;
cunoștințe solide operare PC (Microsoft Office, Internet).

• cercetător științific II (Laborator material săditor; genetică, ameliorarea viței de vie și fiziologic agrochimie):
studii superioare în Agronomie sau Biologie;
master în Agricultură sau Biologie;
doctorat:
grad CS II obținut;
activitate în Cercetare de minimum 6 ani.

• asistent Cercetare Științifică (Laborator material săditor, genetică, ameliorarea viței de vie):
studii superioare în Agronomie sau Biologie;
sau masterand în Agricultură sau Biologie;
vechime minimum 3 ani;

• subinginer (Sector Investiții):
diplomă de absolvire a studiilor de scurtă durată în specialitate-studii superioare în domeniul construcțiilor și instalațiilor;
vechime minimum 5 ani.

• muncitor caii ficat (electrician):
studii medii/școală profesională;
diplomă/certificat de calificare în domeniu;
vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani.

• muncitor calificat (telefonist):
studii medii/școală profesională;
calificare telefonist;
experiență în vânzări, lucrul cu casa de marcat și gestiune.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 decembrie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunere dosarelor.
 • 20 decembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă.
 • 20 decembrie 2019, ora 13.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru, din Târgu Bujor, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 65, județul Galați, telefon 0756/151.926.

Apply for this Job