Funcții contractuale (8 posturi) – Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu GreciFuncții contractuale (8 posturi)

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci

14 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, Județul Olt organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• 1 post economist, grad I, nivel studii S, în cadrul Birou Financiar Contabil
• 1 post inspector de specialitate, grad debutant, nivel studii S în cadrul Compartimentului RUNOS
• 1 post muncitor calificat – instalator, grad IV, nivel studii G, în cadrul Personalului de întreţinere şi Deservire – Muncitori întreţinere clădiri, instalaţii de apă, Staţie de epurare, lumină, încălzire, spaţii verzi şi frizer, curs instalator
• 2 posturi asistent medical, nivel studii PL, 1 post secţia I şi 1 post Secţia II
• 2 posturi asistent medical debutant, nivel studii PL, 1 post Secţia 1 şi 1 post Secţia II
• 1 post instructor ergoterapie debutant, nivel studii PL, în cadrul Compartimentului Ergoterapie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru postul de economist grad I, nivel studii S, din cadrul Biroului Financiar Contabil;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
vechime minimum 3 ani şi 6 luni în specialitate.

• Pentru postul de inspector de specialitate, grad debutant, nivel studii S din cadrul Compartimentului RUNOS:
studii universitate de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative

• Pentru postul – Muncitor calificat – instalator, grad IV, nivel studii G,
studii generale;
certificat de calificare profesională, ca instalator, recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

• Pentru posturile de asistent medical:
studii de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, absolvite cu diplomă sau studii postliceale prin echivalare, absolvite cu diplomă, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specialitatea medicină generală;
vechime minimum 6 luni ca asistent medical,

• Pentru posturile de asistent medical debutant:
studii de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, absolvite cu diplomă sau studii postliceale prin echivalare, absolvite cu diplomă, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specialitatea medicină generală

• Pentru postul de instructor de ergoterapie debutant, din cadrul Compartimentului Ergoterapie:
studii de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, absolvite cu diplomă sau studii postliceale prin echivalare, absolvite cu diplomă, conform HG nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, competente în terapie ocupaţională.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 iulie 2017, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor,
 • 07 august 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, salul Greci, str. Satul Nou nr. 2, comuna Schitu, judeţul Olt, telefon 0249482388.

Apply for this Job