Functii contractuale(4 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului OltFunctii contractuale(4 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt

14 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • 1 post șef de centru, nivel studii S – Complex Servicii Slatina;
 • 1 post de șef de centru, nivel studii S – Complex Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități și Alte Persoane Aflate în Situații de Nevoie – Slatina;
 • 1 post șef de centru, nivel studii S – Casele de Tip Familial „Sf. Valentin”, Slatina;
 • 1 post asistent medical, grad profesional debutant, nivel studii PL – Casele de Tip Familial „Mugurel”, Slatina.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Pentru postul șef de centru, nivel studii S – Complex Servicii Slatina:
  • Condiții de studii și vechime: absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiența de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
 • Pentru postul de șef de centru, nivel studii S – Complex Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități și Alte Persoane Aflate în Situații de Nevoie – Slatina:
  • Condiții de studii și vechime: absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologic, asistență socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
 • Pentru postul de șef de centru, nivel studii S – Casele de Tip Familial „Sf. Valentin”, Slatina:
  • Condiții de studii și vechime: absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare delungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
 • Pentru postul de asistent medical, grad profesional debutant, nivel studii PL – Casele de Tip Familial „Mugurel”, Slatina:
  • studii postliceale, absolvite cu certificat, în profesia de asistent medical generalist:
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Locul desfășurării concursului: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, Municipiul Slatina, Strada Drăgănești nr. 7, județul Olt.

Perioada și locul depunerii dosarelor: 19.08.2019 – 30.08.2019. zilnic între orele 08.00 -16.00. iar în ziua de 30.08.2019. între orele 08.00 -13.30, la Secretariatul D.G.A.S.P.C. Olt.

Perioadă selecție dosare: 02.09.2019 – 03.09.2019. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează, la sediul și pe pagina de internet a instituției, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la pct. II, lit. „b“.

 • 10 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 13 septembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, din Slatina, str. Drăgănești, nr.7, telefon 0372.713.562 int.16/35.

Apply for this Job