Funcții contractuale – Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Județul PrahovaFuncții contractuale

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Județul Prahova

23 septembrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 • consilier juridic, grad II, în cadrul Biroului achiziții, personal didactic auxiliar;
 • administrator patrimoniu, grad II, în cadrul Serviciului administrativ patrimoniu, personal didactic auxiliar;
 • șofer autoturism, treapta II, în cadrul Serviciului tehnic, personal nedidactic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Pentru postul de consilier juridic, grad II:
  • studii superioare juridice finalizate cu diplomă de licență,
  • specializat în domeniul achizițiilor publice,
  • vechime în specialitatea postului: minimum 3 ani,
  • cunoștințe operare Microsoft Office, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor,
  • experiență în domeniul juridic și achiziții publice,
  • cunoștințe solide în domeniul legislației achizițiilor publice, Codul comercial, Codul civil, Codul muncii,
  • abilități organizatorice, abilități de planificare și normarea activității, aptitudini atât în domeniul managementului juridic, cât și în cel al managementului achizițiilor, capacitate de gestionare a situațiilor dificile, capacitate de comunicare și capacitate de lucru în echipă.
 • Pentru postul de administrator patrimoniu:
  • studii superioare,
  • vechime în specialitatea postului: minimum 3 ani,
  • cunoștințe operare Microsoft Office,
  • experiență în domeniul achiziții publice,
  • cunoștințe solide în domeniul legislației achizițiilor publice (atât românești, cât și internaționale de referință), abilități organizatorice,
  • abilități de planificare și normare a activității
 • Pentru postul de șofer autoturism, treapta II:
  • studii medii (școală profesională sau liceu – cu sau fără bacalaureat),
  • permis de conducere categoriile B, C, D,
  • școală profesională de mecanic auto constituie un avantaj,
  • vechime în specialitatea postului: 5 ani,
  • alte competențe: punctualitate, organizare, abilități de comunicare și abilități de orientare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 octombrie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 21 octombrie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Universității Petrol-Gaze din Ploieşti, Județul Prahova, bd. Bucureşti, nr. 39, în Corpul A, etaj 1, telefon: 0244/573.171, interior 229.

Apply for this Job