Funcții contractuale – Universitatea Naţională de Arte din BucureştiFuncții contractuale

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

4 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de:

 1. administrator patrimoniu, grad I (inginer constructor, specialitatea construcții civile, industriale și agricole);
 2. muncitor calificat I (întreținere);
 3. auditor public, grad I;
 4. arhivar;
 5. tehnician, treapta I.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru funcția de administrator patrimoniu, grad I (inginer constructor, specialitatea construcții civile, industriale și agricole):
  • absolvent cu licență al unei facultăți de construcții în specializarea construcții, civile, industriale și agricole;
  • vechime de cel puțin 3 ani în funcția de inginer constructor în domeniul postului (specialitatea construcții, civile, industriale și agricole), dovedită în ultima perioadă a activității;
  • cunoașterea medie a lucrului pe calculator în programele Microsoft Office – Word, Excel, Power Point și întocmire devize;
 • pentru funcția de muncitor calificat I (întreținere):
  • studii generale;
  • vechime minimă de 3 ani în domeniul postului;
 • pentru funcția de auditor public, grad I:
  • studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
  • atestat de auditor intern;
  • vechime de minimum 10 ani în muncă;
  • vechime de minimum 5 ani în domeniul postului;
  • cunoștințe de operare calculator: Word, Excel;
 • pentru funcția de arhivar:
  • studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • experiență în domeniul postului 3 ani;
  • pregătirea arhivistică cu certificat acreditat la nivel național constituie avantaj;
  • cunoștințe bune privind utilizarea Microsoft Office;
  • abilități de planificare și organizare, atenție la detalii, capacitate de încadrare în termenele limită stabilite,
  • abilități de comunicare și munca în echipă, dinamism, perseverență, preocupare pentru calitatea muncii,
  • rezistență la munca în condiții de stres, creativitate, adaptabilitate, inițiative;
 • pentru funcția de tehnician, treapta I:
  • studii medii;
  • diplomă sau atestat în creator sau proiectant de îmbrăcăminte;
  • experiență în domeniul postului 10 ani (experiență în arte textile, croitorie).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 noiembrie 2019, ora 15.30, (vineri, între orele 09.00 – 13.30): termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • administrator patrimoniu, grad I (inginer constructor, specialitatea construcții civile, industriale și agricole):
  • probă scrisă în data de 26.11.2019, ora 09.00;
  • interviu în data de 02.12.2019. ora 09.00.
 • muncitor calificat I (întreținere):
  • probă practică în data de 26.11.2019, ora 09.00;
  • interviu in data de 02.12.2019, ora 09.00.
 • auditor public, grad I:
  • probă scrisă în data de 26.11.2019, ora 13.00;
  • interviu în data de 02.12.2019, ora 13.00:
 • arhivar:
  • probă scrisă în data de 26.11.2019, ora 11.00;
  • interviu în data de 02.12.2019, ora 11.00.
 • tehnician, treapta I:
  • probă practică în data de 26.11.2019, ora 13.00;
  • interviu în data de 02.12.2019, ora 13.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Universității Naţionale de Arte din Bucureşti, str. Gral. Constantin Budişteanu nr. 19, sectorul 1, telefon: 021/312.72.84.

Apply for this Job