Funcții contractuale – Universitatea din BucureștiFuncții contractuale

Universitatea din București

17 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Concurs amânat pentru postul de secretar cu jumătate de normă conform MO partea a III-a, nr. 295/07/04/2020, după cum urmează:

 • 04 mai 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 08 mai 2020, ora 10.00: proba interviu.

Universitatea din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, de:

 • 1 post director resurse umane în cadrul Direcției Resurse Umane, studii universitare nivel licență sau superior într-un domeniu subsumat domeniului fundamental științe sociale (psihologie/sociologie/economic/juridic etc.) sau domeniului fundamental științe inginerești, studii postuniversitare acreditate național sau cu certificare internațională: programe de pregătire/perfecționare managerială în domeniul resurse umane, cunoașterea limbii engleze la nivel B2 sau superior (scris și vorbit), experiență minimum 10 ani în domeniul resurselor umane, minimum 5 ani în activitatea de management organizațional și de conducere echipe, experiență în negocierea contractelor colective de muncă;
 • 1 post analist programator în cadrul Direcției Tehnologia Informației și Comunicațiilor, absolvent studii universitare în profil informatic, vechimea minimum 1 an de activitate derulată în domeniul IT&C pentru activități specifice poziției dc analist/programator;
 • 1 post secretar cu jumătate de normă în cadrul Centrului de Limbi Străine Arici, absolvent studii superioare, nivel avansat de limba engleză, vechimea în muncă nu este necesară:
 • 1 post referent de specialitate în cadrul Centrului Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale, absolvent studii superioare cu diplomă de licență, 5 ani vechime în muncă în instituții de învățământ superior;
 • 1 post referent de specialitate în cadrul Departamentului de Achiziții Publice, absolvent studii superioare, vechimea în muncă nu este necesară;
 • 1 post casier în cadrul Direcției Financiar Contabilă, studii liceale, locațiile desfășurării activității vor fi la Rectorat (șos. Panduri 90) și Gradina Botanică, vechimea în muncă nu este necesară;
 • 1 post administrator patrimoniu în cadrul Direcției Tehnice, studii absolvite cu diplomă de licență; pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu trebuie îndeplinite condițiile de studii prevăzute de art. 250 din Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale, litera I, diplomă de inginer/subinginer absolvent științe inginerești (specialitatea inginerie mecanică, electromecanică, electrică, instalații în construcții, utilaj tehnologic), operator atestat R.S.V.T.I autorizat ISCIR, CV cu evidențierea activităților prestate în timp, recomandări de la una/două persoane de conducere (director, șef serviciu tehnic, cadre didactice tehnice, alte persoane de conducere cu pregătire tehnică), vechimea în muncă nu este necesară;
 • 1 post administrator patrimoniu în cadrul Direcției Tehnice, studii absolvite cu diplomă de licență; pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu trebuie îndeplinite condițiile de studii prevăzute de art. 25) din Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale, litera 1, diplomă de inginer absolvent inginerie (specialitatea instalații), CV cu evidențierea activităților prestate în timp, recomandări de la una/două persoane de conducere (director, șef serviciu tehnic, cadre didactice tehnice, alte persoane de conducere cu pregătire tehnică), vechimea în activitate minimum 3 ani în specialitatea solicitată;
 • 1 post administrator patrimoniu în cadrul Direcției Tehnice, studii absolvite cu diplomă de licență; pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu trebuie îndeplinite condițiile de studii prevăzute de art. 25) din Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale, litera 1, diplomă de inginer absolvent profil construcții (specializarea construcții civile), CV cu evidențierea activităților prestate în timp, recomandări de la una/două persoane de conducere (director, șef serviciu tehnic, cadre didactice tehnice, alte persoane dc conducere cu pregătire tehnică), vechimea în activitate minimum 3 ani în specialitatea solicitată;
 • 2 posturi de referent de specialitate în cadrul Departamentului de Fonduri Structurale, studii universitare de licență, cu diplomă, cxpciiența participării în echipa de implementare a unui proiect finanțat din fonduri structurale sau alte surse de finanțare constituie avantaj, vechimea în muncă nu este necesară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 martie 2020, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisă – la sediul rectorat, șos. Panduri 90;
 • 14 aprilie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universității din Bucureşti, telefon 0799/210.568, 021/305.40.8.

Apply for this Job