Funcții contractuale – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară BucureştiFuncții contractuale

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

10 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • 1 post muncitor necalificat, Serviciul Parc, Grădina Botanică, Sere şi Solarii:
  • studii generale – nu necesită vechime;
  • 01 noiembrie 2018, ora 10.00/12.00: proba practică și interviu.
 • 1 post administrator financiar/patrimoniu – Direcţia Economică:
  • absolvent învăţământ universitar de lungă durată/ studii universitare de licenţă în domeniul economic;
  • cunoştinţe contabilitate – nivel mediu;
  • cunoştinţe de operare calculator;
  • utilizare pachet MS Office – nivel mediu;
  • nu necesită vechime;
  • 01 noiembrie 2018, ora 10.00/12.00: proba scrisă și interviu.
 • 1 post administrator financiar/patrimoniu – Direcţia Achiziţii Publice-Serviciul Contractare Achiziţii:
  • studii superioare în domeniul tehnic, economic sau juridic;
  • minimum 3 ani în activitatea de achiziţii;
  • cunoaşterea unei limbi străine – nivel mediu;
  • cunoştinţe operare PC nivel mediu;
  • nu necesită vechime.
  • 01 noiembrie 2018, ora 10.00/12.00/14.00: proba scrisă, practică (operare PC) și interviu.
 • 1 post laborant – Facultatea de Horticultură – Departamentul Bioingineria sistemelor hortiviticole:
  • studii medii;
  • operare PC;
  • nu necesită vechime;
  • 01 noiembrie 2018, ora 10.00/12.00: proba scrisă și interviu.
 • 1 post tehnician – Facultatea de Medicină Veterinară – Departamentul Producţii Animaliere şi Sănătate Publică:
  • studii medii în domeniul postului medicină veterinară;
  • cunoştinţe operare PC;
  • cunoaşterea limbii engleze;
  • nu necesită vechime;
  • 01 noiembrie 2018, ora 10.00/12.00/14.00: proba scrisă, practică și interviu.
 • 1 post muncitor calificat – Facultatea de Medicină Veterinară – Departamentul Producţii Animaliere şi Sănătate Publică:
  • studii 10 clase sau medii în domeniul medicină veterinară;
  • nu necesită vechime;
  • 01 noiembrie 2018, ora 10.00/12.00: proba practică și interviu.
 • 2 posturi tehnician – Facultatea de Medicină Veterinară – Departamentul Ştiinţe clinice:
  • studii liceale – domeniul studiilor medicină veterinară;
  • nu necesită vechime;
  • 01 noiembrie 2018, ora 10.00/12.00/14.00: proba scrisă, practică și interviu.
 • 1 post muncitor calificat – Facultatea de Medicină Veterinară – Departamentul Ştiinţe Preclinice:
  • studii 10 clase/ liceale în domeniul medicină veterinară;
  • permis de conducere categoria B cunoştinţe minime de operare PC;
  • nu necesită vechime;
  • 01 noiembrie 2018, ora 10.00/12.00: proba scrisă și interviu.
 • 1 post secretar – Facultatea de Medicină Veterinară:
  • studii universitare;
  • cunoaşterea limbii engleze/franceze – nivel mediu;
  • cunoştinţe operare PC (gestiune baze de date, pachet de programare MS Office, navigare internet);
  • angajarea se va face pe o perioadă determinată până la întoarcerea titularului pe post;
  • nu necesită vechime;
  • 01 noiembrie 2018, ora 10.00/12.00/14.00: proba scrisă, practică și interviu.
 • 3 posturi îngrijitor – Direcţia Campus Studenţesc – Administrare şi întreţinere Cămine:
  • studii generale medii;
  • nu necesită vechime;
  • 01 noiembrie 2018, ora 10.00/12.00: proba practică și interviu.
 • 1 post administrator financiar/ patrimoniu – Direcţia Economică:
  • studii medii;
  • cunoştinţe limba engleză – nivel mediu;
  • cunoştinţe operare PC (Office) – nivel mediu;
  • nu necesită vechime;
  • 01 noiembrie 2018, ora 10.00/12.00/14.00: proba scrisă, practică și interviu.
 • 1 post administrator patrimoniu Centrul de consiliere şi orientare în carieră – Departamentul Asistenţă Psihopedagogică informare şi :
  • studii medii, domeniul studiilor – tehnic;
  • vechime în specialitatea postului – peste 10 ani;
  • 01 noiembrie 2018, ora 10.00/12.00: proba scrisă și interviu.
 • 1 post administrator financiar/ patrimoniu – Centrul de consiliere şi orientare în carieră:
  • studii superioare, domeniul studiilor management;
  • vechimea în specialitatea postului: minimum 10 ani;
  • cunoştinţe nivel avansat (MS Office, Windows, Internet);
  • cunoaşterea limbii engleze – avansat;
  • permis de conducere categoria B;
  • abilităţi de comunicare, capacitate de analiză, adaptabilitate, gândire analitică;
  • 01 noiembrie 2018, ora 10.00/12.00/14.00: proba scrisă, practică și interviu.
 • 1 post administrator financiar/ patrimoniu – Direcţia Campus Studenţesc – Serviciul Facilităţi Studenţi:
  • studii superioare;
  • cunoştinţe PC;
  • capacitatea de a învăţa să lucreze în platforme cu baze de date, în programul de burse şi abonamente ale studenţilor;
  • abilităţi de gestionare, corectitudine, etică;
  • nu necesită vechime;
  • 01 noiembrie 2018, ora 10.00/12.00: proba scrisă și interviu.
 • 2 posturi administrator financiar/ patrimoniu – Direcţia Campus Studenţesc:
  • studii superioare;
  • cunoştinţe PC;
  • abilităţi de gestionare, corectitudine, etică capacitatea de a lucra în echipă;
  • nu necesită vechime;
  • 01 noiembrie 2018, ora 10.00/12.00: proba scrisă și interviu.
 • 1 post îngrijitor – Direcţia Tehnică-Serviciul Logistică – Administraţie Clădiri:
  • studii generale/ medii;
  • nu necesită vechime;
  • 01 noiembrie 2018, ora 10.00/12.00: proba practică și interviu.
 • 1 post laborant – Facultatea de Biotehnologii – Dep. Biotehnologii Industriale:
  • studii medii, domeniul studiilor: industria alimentară, biotehnologie, agricultură;
  • cunoştinţe legate de utilizarea echipamentelor de laborator; cunoştinţe PC – nivel mediu;
  • nu necesită vechime;
  • 01 noiembrie 2018, ora 10.00/12.00: proba scrisă și interviu.
 • 1 post tehnician – Facultatea de Biotehnologii – Dep. Biotehnologii:
  • studii medii, studii superiore în domeniul postului constituie avantaj, domeniul studiilor agricultură, biotehnologie, chimie;
  • cunoştinţe tehnice legate de utilizarea şi întreţinerea echipamentelor de laborator;
  • cunoştinţe limba engleză – nivel mediu;
  • cunoştinţe operare PC;
  • nu necesită vechime;
  • 01 noiembrie 2018, ora 10.00/12.00: proba scrisă și interviu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 octombrie 2018, data limită pentru depunerea dosarelor.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Bd. Mărești nr. 59, sectorul 1, telefon 031/433.42.11.

Apply for this Job