Funcții contractuale (9 posturi) – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară BucureștiFuncții contractuale (9 posturi)

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

4 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • 1 post Curier – Condiții– studii generale, capacitate deplină de execuție, vechime minim 5 ani, stare bună de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie.Data limită de depunere a dosarelor 08.2017 Concursul constând în probă scrisă şi interviu se va desfașura la sediul unității în data de 29.08.2017 ora 10:00.
 • 1 post Șef serviciu Cabinet Rector. Condiții-.studii superioare de lungă durată, vechime minim 10 ani, cunoștințe de limbă engleză nivel mediu sau avansat printr-un certificat de competență lingvistică, cunoștințe de operare pe calculator( capacitate de utilizare a unui sistem dotat cu scanner, o foarte bună stăpânire a pachetului MS Office, Adobe Professional, o foarte bună stăpânire a utilizării intemetului, motoarelor de căutare, poştei electronice şi a altor resurse web), cunoșterea legislației din domeniul învățământului superior, experiență în gestionarea contractelor de închiriereexperienţă în gestionarea contractelor şi parteneriatelor interinstituţionale, recomandare de la locul de muncă. Data limită de depunere a dosarelor 08.2017 Concursul constând în probă scrisă şi interviu se va desfașura la sediul unității în data de  29.08.2017 ora 10:00.  Rectificare: (Conform M.O. nr. 1175/16.08.2017, partea a III-a).
 • 1 post Muncitor necalificat-Compartiment Tehnic-Întreținere, Serviciul Logistic, Direcția Tehnică . Data limită de depunere a dosarelor 08.2017 Concursul constând în probă practică şi interviu se va desfașura la sediul unității în data de 29.08.2017 ora 10:00.
 • 1 post Îngrijitoare- Cămin Facultatea de Medicină Veterinară. Condiții- minim școala generală. Data limită de depunere a dosarelor 08.2017 Concursul constând în probă practică şi interviu se va desfașura la sediul unității în data de 29.08.2017 ora 10:00.
 • 1 post Inginer- Departamentul de Cercetare- Stațiunea de cercetare dezvoltare pentru viticultură și vinificație Pietroasa . Condiții- studii superioare- absolvent al facultății de Horticultură– Data limită de depunere a dosarelor 08.2017 Concursul constând în probă scrisă şi interviu se va desfașura la sediul unității în data de 29.08.2017 ora 10:00.
 • 1 post Inginer- Departamentul de Cercetare- Stațiunea de cercetare dezvoltare pentru viticultură și vinificație Pietroasa . Condiții- studii superioare- absolvent al facultății de Biotehnologii– Data limită de depunere a dosarelor 08.2017 Concursul constând în probă scrisă şi interviu se va desfașura la sediul unității în data de 29.08.2017 ora 10:00.
 • 1 post Biolog- Departamentul de Cercetare- Stațiunea de cercetare dezvoltare pentru viticultură și vinificație Pietroasa . Condiții- studii superioare în domeniu. Data limită de depunere a dosarelor 08.2017 Concursul constând în probă scrisă şi interviu se va desfașura la sediul unității în data de 29.08.2017 ora 10:00.
 • 1 post contabil SCDVV Pietroasa. Condiții-studii medii economice. Data limită de depunere a dosarelor 08.2017 Concursul constând în probă scrisă şi interviu se va desfașura la sediul unității în data de 29.08.2017 ora 10:00.
 • 1 post Secretar-Facultatea de Management.Condiții- Absolvent de studii universitare de licență, cunoștințe de operare/programare pe calculator, sisteme de gestiune a bazelor de date, utilizare pachet de programare MS Office si navigare internet, vechime minim 6 luni în activități administrative. Data limită de depunere a dosarelor 08.2017 Concursul constând în probă scrisă şi interviu se va desfașura la sediul unității în data de 29.08.2017 ora 10:00.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 august 2017 – data limită de depunere a dosarelor;
 • 29 august 2017, ora 10:00 – proba scrisă și interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la sediul Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, din – B-dul Mărăști nr. 59, sectorul 1, telefon 031/433.42.11.

descarca: ANUNT-gov-august-2017.docx 21KB DOCX

Apply for this Job