Funcții contractuale – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară BucureştiFuncții contractuale

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

19 august 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, respectiv determinată, a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • 1 post administrator patrimoniu – Direcția Achiziții Publice/ Serviciul Aprovizionare Derulare Contracte.
  • Condiții – nivelul studiilor- studii superioare, domeniul studiilor-tehnic, economic sau juridic, cunoașterea unei limbi străine (engleză/franceză/ germană) – nivel mediu, cunoștințe operare PC – nivel mediu (pachete tip Office, portal SEAP, nu necesită vechime în specialitatea postului.
   • Data limită de depunere a dosarelor – 03.09.2020. Concursul constând în probă scrisă, proba practică (operare PC) și interviu se va desfășura în data de 10.09.2020, ora 10.00, la sediul unității.
 • 2 posturi administrator patrimoniu – Direcția Achiziții Publice/Serviciul Contracte Achiziții.
  • Condiții – nivelul studiilor -studii superioare, domeniul studiilor – tehnic, economic sau juridic, vechime în speciatitatea postului, minimum 1 an în activitatea de achiziții, cunoașterea unei limbi străine (engleză/ franceză/germană) – nivel mediu, cunoștințe operare PC – nivel mediu (pachete tip Office, portal SICAP).
   • Data limită de depunere a dosarelor – 03.09.2020. Concursul constând în probă scrisă, proba practică (operare PC) și interviu se va desfășura în data de 10.09.2020, ora 10.00, la sediul unității.
 • 1 post administrator financiar patrimoniu cu atribuții de auditor intern – Biroul Audit Public Intern.
  • Condiții: nivelul studiilor superioare; domeniul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență în domeniul economic, juridic, administrativ sau alte domenii pentru care se va face dovada deținerii competențelor audit intern, managementul riscului, control intern și guvernanță, management, contabilitate, finanțe publice, tehnologia informației, drept; vechime în specialitatea postului 2 ani; cunoașterea unei limbi străine (engleză/franceză/germană); cunoștințe operare pe calculator, în vederea participării la concurs, candidații pentru funcția de auditor intern, trebuie să obțină avizul din partea Serviciului Audit Public Intern din cadrul M.E.C.
   • Data limită de depunere a dosarelor – 03.09.2020. Concursul constând în probă scrisă și interviu se va desfășura în data de 10.09.2020, ora 10.00, la sediul unității.
 • 1 post inginer – Facultatea de Horticultură – Departamentul de Bioingineria Sistemelor Hortiviticole.
  • Condiții: nivelul studiilor – studii superioare; domeniul studiilor horticultură/agricultură; studii aprofundate (master/doctorat în domeniu); cunoștințe operare PC, permis conducere; vechime în specialitatea postului minimum 5 ani.
   • Data limită de depunere a dosarelor – 03.09.2020. Concursul constând în probă scrisă, proba practică și interviu se va desfășura în data de 10.09.2020, ora 10.00, la sediul unității.
 • 2 posturi muncitor calificat – Facultatea de Horticultură – Departamentul de Bioingineria Sistemelor Hortiviticole.
  • Condiții: nivelul studiilor – 8 clase; domeniul studiilor – studii generale.
   • Data limită de depunere a dosarelor – 03.09.2020. Concursul constând în probă practică și interviu se va desfășura în data de 10.09.2020, ora 10.00, la sediul unității.
 • 1 post medic veterinar – Facultatea de Medicină Veterinară – Departamentul Clinici.
  • Condiții – studii superioare; domeniul studiilor – medicină veterinară. Nu necesită vechime în specialitatea postului.
   • Data limită de depunere a dosarelor – 03.09.2020. Concursul constând în probă scrisă și interviu se va desfășura în data de 10.09.2020, ora 10.00, la sediul unității.
 • 1 post medic veterinar – Facultatea de Medicină Veterinară – Departamentul Clinici.
  • Condiții – studii superioare; domeniul studiilor – medicină veterinară. Nu necesită vechime în specialitatea postului.
   • Data limită de depunere a dosarelor – 03.09.2020. Concursul constând în probă scrisă și interviu se va desfășura în data de 10.09.2020, ora 10.00, la sediul unității.
 • 1 post administrator patrimoniu – Direcția Tehnică – Serviciul Logistică -Compartimentul Administrativ Clădiri.
  • Condiții: studii medii, domeniul studiilor: tehnice; permis conducere: cunoștințe operare PC, cunoștințe tehnice în domeniul construcții; vechime în specialitatea postului – minimum 5 ani.
   • Data limită de depunere a dosarelor – 03.09.2020. Concursul constând în probă scrisă și interviu se va desfășura în data de 10.09.2020, ora 10.00, la sediul unității.
 • 1 post muncitor necalificat – Direcția Tehnică – Serviciul Parc – Grădina Botanică – Sere și Solarii.
  • Condiții: studii generale/medii; nu necesită vechime în specialitatea postului.
   • Data limită de depunere a dosarelor – 03.09.2020. Concursul constând în probă practică și interviu se va desfășura în data de 10.092020, ora 10.00, la sediul unității.
 • 2 posturi secretar facultate – Facultatea de Agricultură.
  • Condiții: studii superioare; cunoașterea limbii engleze; competențe digitale – Office, Web. Nu necesită vechime în specialitatea postului.
   • Data limită de depunere a dosarelor – 03.09.2020. Concursul constând în probă scrisă, proba practică și interviu se va desfășura în data de 10.09.2020, ora 10.00, la sediul unității.
 • 1 post administrator financiar – Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră – Departamentul Asigurarea legăturii între licee cu profil agricol și mediul universitar.
  • Condiții: studii superioare învățământ universitar de lungă durată; experiență de lucru în proiecte; cunoștințe operare/programare calculator, utilizare pachet de programe MS Office și navigare/internet, sisteme de gestiune a bazelor de date; cunoștințe limbi străine: engleză avansat. Nu necesită vechime în specialitatea postului. Angajarea se va face în regim de 4 ore/zi pe o perioadă determinată până la data de 31. 12.2020.
   • Data limită de depunere a dosarelor – 03.09.2020. Concursul constând în probă scrisă și interviu se va desfășura în data de 10.09.2020, ora 10.00, la sediul unității.
 • 1 post muncitor calificat – electrician – Direcția Tehnică – Serviciul Logistic – Atelier Întreținere.
  • Condiții – studii generale, domeniul studiilor calificare în domeniu; vechime în specialitatea postului – minimum 5 ani.
   • Data limită de depunere a dosarelor – 03.09.2020. Concursul constând în proba practică și interviu se va desfășura în data de 10.09.2020, ora 10.00, la sediul unității.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 septembrie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Bd. Mărești nr. 59, sectorul 1, telefon 031/433.42.11.

Apply for this Job