Funcții contractuale (12 posturi) – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion lonescu de la Brad“din IaşiFuncții contractuale (12 posturi)

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion lonescu de la Brad“din Iaşi

9 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion lonescu de la Brad“din Iaşi organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată/determinată a funcţiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• tehnician U (M) in cadrul Departamentului Tehnologii horticole – 1 post pe perioadă determinată;
• fizician (S) în cadrul Departamentului Preclinici – 1 post perioadă determinată;
• referent de specialitate I (S) în cadrul DCITT – 1 post perioadă determinată;
• îngrijitor în cadrul Serviciului Social Cămine – 1 post, pe perioadă determinată:
• îngrijitor în cadrul Serviciului Administrativ şi Patrimoniu – 2 posturi, pe perioadă determinată;
• îngrijitor în cadrul Serviciului Administrativ şi Patrimoniu – 1 post, pe perioadă nedeterminată;
• muncitor calificat IV în cadrul Serviciului Social Cantină – 1 post perioadă nedeterminată;
• muncitorcalificat IV în cadrul Serviciului Spaţii verzi -1 post, perioadă nedeterminată;
• muncitor calificat IV (fochist) în cadrul Atelierului de întreţinere – 3 posturi, perioadă nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• postul de tehnician II (M):
studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat – liceul agricol;
vechime în domeniul postului de minimum 3 ani şi 6 luni;
cunoştinţe operare PC.
Calendarul de desfăşurare al concursului:
proba practică – miercuri, 05.09.2018, ora 10.00, la U.S.A.M.V. Iaşi – Departamentul Tehnologii horticole;
interviul – luni, 10.09.2018, ora 10.00, la U.S.A.M.V. Iaşi – Departamentul Tehnologii horticole.

• fizician (S):
studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea fizică;
minimum 6 luni vechime în specialitatea studiilor.
Calendarul de desfăşurare al concursului:
proba scrisă – miercuri 05.09.2018, ora 08.00, la U.S.A.M.V. laşi – Departamentul Preclinici:
interviul – luni, 10.09.2018, ora 08.00, la U.S.A.M.V. laşi – Departamentul Preclinici.

• referent de specialitate 1 (S):
Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe umaniste;
vechime in specialitatea studiilor de minimum 6 ani şi 6 luni;
cunoştinţe operare PC (MS Office)
cunoaşterea cel puţin a unei limbi străine de circulaţie internaţională, nivel mediu (B1-B2).
Calendarul de desfăşurare al concursului:
proba scrisă – miercuri. 05,09.2018, ora 13.00. la U.S.A.M.V. Iaşi – D.C.I.T.T.;
interviul – luni. 10.09.2018. ora 13.00. la U.S.A.M.V. Iaşi – D.C.I.I.T.

• îngrijitor;
studii generale;
vechime în muncă minimum 6 luni.
Calendarul dc desfăşurare al concursului:
proba practică – miercuri. 05,09.2018, ora 08.00. la U.S.A.M.V. Iaşi;
internul – luni. 10,09.2018. ora 08,00, la U.S.A.M.V. Iaşi.

• muncitor calificat IV:
studii generale.
Calendarul de desfăşurare al concursului:
proba practică – miercuri, 05.09.2018, ora 11.00, Cantina U.S.A.M.V. Iaşi;
interviul – luni, 10.09.2018, ora 11.00, Cantina U.S.A.M.V. Iaşi.

• muncitor calificat IV:
studii generale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 august 2018, pra 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 11 septembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion lonescu de la Brad“din Iaşi, tel. 0232/407.378.

Apply for this Job