Funcții contractuale – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, județul ClujFuncții contractuale

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, județul Cluj

26 august 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, județul Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, de:

 • administrator patrimoniu, perioadă determinată de 12 luni în cadrul Compartimentului Administrativ:
  • nu necesită vechime;
  • studii medii, cu diplomă de bacalaureat.
 • asistent de cercetare în agricultură (2 posturi), perioadă determinată de o lună, la Cercetare Proiect PN-III-P 1-1.2- PCCDI-2017-0560, contract nr. 41PCCDI/2018:
  • nu necesită vechime;
  • studii superioare în domeniile agronomie, biologie, ingineria produselor alimentare, absolvite cu diplomă de licență;
  • doctorand sau doctor în domeniile agronomie, biologie, ingineria produselor alimentare;
  • cunoașterea tehnicilor metodelor de lucru specifice postului pentru care candidează;
  • cunoștințe de limba engleză sau germană: minimum nivel B2 (utilizator independent, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine);
  • cunoștințe de operare calculator (editare text, calcul tabelar, analiză statistică);
  • abilități de comunicare, lucru în echipă, inițiativă.
 • asistent de cercetare în controlul calității produselor alimentare, perioadă determinată de 3 luni, la Cercetare Proiect PN-DI-P1-1.2-PCCDI-2017-0056, contract nr. 2PCCDI/2018:
  • nu necesită vechime;
  • studii superioare în domeniul ingineriei produselor alimentare, chimie, biologie sau fizică, absolvite cu diplomă de master;
  • cunoștințe de limba engleză;
  • cunoștințe de calcul de concentrații (procentuală, normală, molară);
  • cunoștințe de operare pe calculator;
  • abilități practice privind extracția pigmenților vegetali, proteinelor și a vitaminelor hidrosolubile din substrat vegetal;
  • abilități practice privind utilizarea metodelor spectroscopice (UV-Vis, FTIR și Ramau) și a cromatografiei de lichide de înaltă performanță (HPLC);
  • sinteza de nanoparticule de argint și aur;
  • abilități de comunicare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 septembrie 2020, ora 10.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 septembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 22 septembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca din str. Mănăstur nr. 3-5, camera 24, județul Cluj, telefon 0264/596.384, interior 237.

Apply for this Job