Funcții contractuale – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, județul ClujFuncții contractuale

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, județul Cluj

26 august 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, județul Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 • muncitor calificat – bucătar, în cadrul Serviciului Social Cantina Restaurant:
  • vechime în muncă – 1 an;
  • studii necesare – generale.
 • inginer agronom, în cadrul Facultății de Agricultură II:
  • nu necesită vechime;
  • studii superioare în specializarea agricultură sau montanologie, cu diplomă de licență;
  • masterand sau absolvent de master;
  • permis categoria B;
  • carnet pentru conducerea tractorului agricol.
 • administrator patrimoniu, în cadrul Biroului de Aprovizionare Desfacere:
  • nu necesită vechime;
  • studii superioare economice sau inginerești.
 • consilier juridic, în cadrul Biroului Juridic:
  • vechime în specialitate 1 an;
  • studii superioare de specialitate-juridice, absolvite cu diplomă de licență, specializarea drept;
  • experiența pe fond funciar respectiv experiența în susținerea cauzelor în fața instanței de judecată constituie un avantaj.
 • medic veterinar, în cadrul Facultății de Medicină Veterinară – Depozit Farmaceutic:
  • vechime de minimum 5 ani în domeniul farmaceutic veterinar;
  • studii superioare în domeniul medicină veterinară.
 • muncitor calificat – fochist, în cadrul Compartimentului Administrativ:
  • nu necesită vechime;
  • studii generale;
  • curs de calificare fochist;
  • autorizație I.S.C.I.R., însoțită de taloanele pentru viza anuală, valabilă pentru cazane de apă caldă de joasă presiune, clasa C.
 • laborant, în cadrul Facultății de Agricuiură, Departament II:
  • nu necesită vechime;
  • studii universitare absolvite cu diplomă de inginer, în Ingineria meciului sau biologie;
  • studii masterale absolvite cu diplomă în domeniul Ingineria mediului sau Biologie;
  • studiile doctorale în domeniul Agronomie constituie avantaj;
  • abilități de utilizare a calculatorului (Word, Excel, PowerPoint);
  • cunoașterea limbii engleze, cel puțin nivel mediu;
  • cunoștințe de fiziologia plantelor și de analitică de laborator specifică;
  • cunoștințe de colectare, prelucrare și analiză de plante și date;
  • cunoștințe de redactare a articolelor științifice dovedite prin publicații;
  • capacitate de comunicare, relaționare, analiză și sinteză;
  • capacitate de organizare, răspundere și gestionare a situațiilor specifice în condiții de stres.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 septembrie 2020, ora 10.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 septembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 22 septembrie 2020, ora 10.00: proba interviu;
 • 22 septembrie 2020, ora 10.00: proba practică numai pentru posturile de laborant și consilier juridic;
 • 25 septembrie 2020, ora 10.00: proba interviu numai pentru posturile de laborant și consilier juridic;.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca din str. Mănăstur nr. 3 – 5, camera 24, județul Cluj, telefon 0264/596.384, interior 237.

Apply for this Job