Funcții contractuale (6 posturi) – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, județul ClujFuncții contractuale (6 posturi)

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, județul Cluj

30 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, județul Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 1. administrator financiar – în cadrul Direcției Economice – Biroul Contabilitate:
 2. administrator financiar – în cadrul Direcției Economice – Programe Erasmus;
 3. inginer de cercetare în protecția mediului – în cadrul Facultății de Agricultură, Departament III;
 4. muncitor calificat – bucătar – în cadrul Serviciului Social Cantina Restaurant;
 5. muncitor necalificat – spălător vase – în cadrul Serviciului Social Cantina Restaurant;
 6. psiholog – în cadrul Facultății de Agricultură, Departament III.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • administrator financiar – în cadrul Direcției Economice – Biroul Contabilitate:
  • nu necesită vechime;
  • studii superioare economice, cu diplomă de licență;
  • flexibilitate la program prelungit;
  • rezistență la stres.
 • administrator financiar – în cadrul Direcției Economice – Programe Erasmus:
  • nu necesită vechime;
  • constituie avantaj vechime în instituții publice;
  • studii superioare economice, cu diplomă de licență;
  • cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea în domeniul financiar/contabil la nivelul instituțiilor bugetare;
  • cunoștințe privind instrumente de lucru în domeniul financiar/contabil;
  • cunoștințe foarte bune privind utilizarea Microsoft Office;
  • cunoștințe lingvistice (minim limba engleză, nivel B2, cu certificat);
  • disponibilitate de a lucra suplimentar, când este cazul.
 • inginer de cercetare în protecția mediului – în cadrul Facultății de Agricultură, Departament III:
  • nu necesită vechime;
  • absolvent al facultății de agricultură, specializarea ingineria și protecția mediului, cu diplomă de licență;
  • master în domeniul ingineriei mediului, facultatea de agricultură;
  • engleză nivel mediu – opțional;
  • permis categoria B.
 • muncitor calificat – bucătar – în cadrul Serviciului Social Cantina Restaurant:
  • vechime în muncă 1 an;
  • studii necesare – studii generale.
 • muncitor necalificat – spălător vase – în cadrul Serviciului Social Cantina Restaurant:
  • nu necesită vechime;
  • studii necesare – studii generale.
 • psiholog – în cadrul Facultății de Agricultură, Departament III:
  • nu necesită vechime;
  • studii superioare – facultatea de psihologie, cu diplomă de licență;
  • experiență de minimum 3 ani în activități dc consiliere psiho-educațională și vocațională și/sau dezvoltare și formare a tinerilor;
  • atestat de liberă practică în specializarea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
  • atestate de liberă practică în domeniul psihologie clinică sau consiliere psihologică eliberate Colegiul Psihologilor din România;
  • constituie un avantaj, experiența practică acumulată într-un cabinet de psihologic atestat de Colegiul Psihologilor din România;
  • abilități de tehnoredactare;
  • operare PC și dispozitive auxiliare – imprimantă, scanner și videoproiector.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 aprilie 2020, ora 10.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • administrator financiar – în cadrul Direcției Economice – Biroul Contabilitate, administrator financiar – în cadrul Direcției Economice – Programe Erasmus:
  • 23 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
  • 28 aprilie 2020, ora 10.00: proba interviu.
 • inginer de cercetare în protecția mediului – în cadrul Facultății de Agricultură, Departament III:
  • 23 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
  • 28 aprilie 2020, ora 10.00: proba practică;
  • 04 mai 2020, ora 10.00: proba interviu.
 • muncitor calificat – bucătar și muncitor necalificat – spălător vase – în cadrul Serviciului Social Cantina Restaurant:
  • 23 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
  • 28 aprilie 2020, ora 10.00: proba interviu.
 • psiholog – în cadrul Facultății de Agricultură, Departament III:
  • 23 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
  • 28 aprilie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca din str. Manastur nr. 3 – 5, camera 24, județul Cluj, telefon 0264/596.384, interior 237.

Apply for this Job