Funcții contractuale – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-NapocaFuncții contractuale

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

13 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, județul Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 • consilier juridic – în cadrul Biroului Juridic:
  • vechime în specialitate: 2 ani;
  • studii superioare de specialitate – juridice, absolvite cu diplomă de licenţă, specializarea drept;
  • experienţă fond funciar;
  • experienţa în susţinerea cauzelor în faţa instanţei de judecată – constituie un avantaj
 • secretar – în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară, Clinica de urgenţă:
  • nu necesită vechime;
  • absolvent studii superioare.
 • secretar – în cadrul Direcţiei Secretariate:
  • nu necesită vechime;
  • absolvent studii superioare:
  • cunoştinţe de operare pe calculator şi de secretariat.
 • secretar de redacţie, fracţiune de normă de 4 ore/zi – Revista „Notulae Rotanicae Horti Agrohotanici”, Cluj-Napoca:
  • nu necesită vechime;
  • studii – universitare de licenţă în domeniile Agricultură, Horticultură, Ingineria produselor alimentare, Biotehnologii, Uiologie;
  • experienţă – tehnoredactare st recenzii lucrări ştiinţifice publicaţii în domeniul „Plant science” şi topicului asumat de revistă „plant breeding, genetics, diversity and development of new methodologies that can be of interest to a wide audience of plant scientists in all areas of plant biology, agriculture, horticulture and forestry”;
  • cunoştinţe, aptitudini, abilităţi:
   • capacităţi de comunicare,
   • relaţionare,
   • analiză şi sinteză,
  • cunoştinţe avansate de limba engleză (scris, citit, vorbit – foarte bine).
 • Competenţe de profil:
  • studii – universitare de licenţă în următoarele domenii fundamentale de ştiinţă, respectiv de studii universitare de licenţă: ştiinţe ale naturii (biologie, ecologie şi protecţia mediului); ştiinţe agricole şi silvice (domeniile agronomie, horticultură, ingineria produselor alimentare, biotehnologii agricole);
  • experienţa: redactare lucrări ştiinţifice, cunoaşterea bazelor de date academice: ISI Thomson Reuters MJL, CAB Direct; DOAJ, Viniti, INIST, Index Copemicus, BASE, ScientificCommons, BLD, EBSCO, SCOPUS, Google Academic;
  • cunoaşterea normelor de etică în publicaţiile ştiinţifice, cu referire specială în domeniul biologie şi medicinal: Committee on Publication Ethics (COPE); World Association of Medical Editors Ethics (WAME); International Committee of Medical Journal Editors (1 CM JE); Consolidated Standards of Reporling Trials (Consort).
  • Alte cerinţe:
   • abilităţi de utilizare a calculatorului (Word, Excel, PowerPoint etc.);
   • abilităţi de utilizare a platformei OJS-PKP.
 • administrator financiar (patrimoniu) – în cadrul Direcţiei Economice:
  • vechime minimum 2 ani în funcţia de economist;
  • studii superioare de lungă durată;
  • cunoştinţe de operare pe calculator;
  • rezistenţă la volum mare de muncă şi la stres.
 • tehnician – în cadrul Facultăţii de Agricultură – U.S.A.M.V. Cluj-Napoca:
  • nu necesită vechime;
  • studii medii – profil industrial – agricol;
  • cunoştinţe de botanică;
  • abilităţi în cultivarea plantelor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • pentru posturile de consilier juridic, secretar, administrator financiar (patrimoniu):
  • 06 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 11 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.
 • pentru postul de tehnician – în cadrul Facultăţii de Agricultură – U.S.A.M.V. Cluj-Napoca:
  • 06 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 11 decembrie 2018, ora 10.00: proba practică;
  • 14 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca din str. Manastur nr. 3 – 5 , județul Cluj, telefon 0264/596.384, interior 405, 113.

Apply for this Job