Funcții contractuale – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din IaşiFuncții contractuale

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 1. referent (S) în cadrul Biroului Comunicare şi Marketing Universitar – 1 post, poziţia 5 din 6 din statul de funcţii;
 2. administrator patrimoniu (S) în cadrul Bazei Clinice de Învăţământ Stomatologic – 1 post, poziţia 14 din 16 din statul de funcţii:
 3. registrator medical (M) în cadrul Bazei Clinice de Învăţământ Stomatologic – 1 post. poziţia 16 din 16 din statul de funcţii:
 4. administrator patrimoniu (S) – cu atribuţii de grafic designer – în cadrul Editurii „Gr. T. Popa” Iaşi – 1 post,  poziţia 6 din 9;
 5. bioinginer (S) – Departament Ştiinţe biomedicale, Facultatea de Bioinginerie Medicală – 1 post, poziţia 3 din 5;
 6. administrator financiar (S) în cadrul Direcţiei Programe pentru dezvoltare instituţională, Compartiment studii şi analize pentru obţinere finanţări 2 posturi, poziţiile 1 şi 2 din 2 din statul de funcţii:
 7. ospătar (M) în cadrul Serviciului Facilităţi Studenţi – Cantina 1 Decembrie – 1 post, poziţia 10 din 11 din statul de funcţii;
 8. îngrijitor (M) în cadrul Serviciului Facilităţi Studenţi – Cantina 1 Decembrie – 1 post, poziţia 11 din 11 din stalul de funcţii;
 9. administrator financiar (S) în cadrai Compartimentului Achiziţii – 1 post, poziţia 11 din 11 din statul de funcţii:
 10. instalator gaze (M) în cadrul Serviciului Atelier întreţinere (buget) – 1 post, poziţia 29 din 35 din statul de funcţii;
 11. instalator sanitar (M) în cadrul Serviciului Atelier întreţinere (buget) – 1 post, poziţia 30 din 35 din statul de funcţii;
 12. electrician (M) în cadrul Serviciului Atelier întreţinere (buget) – 1 post, poziţia 32 din 35 din statul de funcţii;
 13. administrator patrimoniu (M) în cadrul Departamentului Registratură Generală şi Arhivă – 1 post, poziţia 6 din 6 din statul de funcţii;
 14. secretar (S) în cadrul Decanatului Facultăţii de Medicină Generală (limba engleză nivel minimum B1) – 1 post, poziţia 13 din 13 din statul de funcţii;
 15. laborant (M) în cadrul Compartimentului Histologie – 1 post, poziţia 2 din 2 din statul de funcţii.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referent (S) în cadrul Biroului Comunicare şi Marketing Universitar – 1 post, poziţia 5 din 6 din statul de funcţii:
  • vechime în domeniu şi specialitate – minimum 6 luni (de preferat vechime în cadrul universitar);
  • absolvent(ă) studii superioare cu diplomă de licenţă;
  • cunoştinţe solide privind aplicaţia web SharePoint;
  • cunoştinţe foarte bune de web design şi HTML, CSS, PHP şi MySQL;
  • cunoştinţe foarte bune operare PC (Excel, Word, PowerPoint etc.);
  • experienţă în prelucrarea digitală şi editarea imaginilor, experienţă de lucru cu Adobe Photoshop – nivel avansat, Adobe ilustrator – nivel avansat, Adobe InDesign – nivel avansat;
  • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (Engleză, Franceză) – scris, citit, nivel conversaţional minimum B2.
 • administrator patrimoniu (S) în cadrul Bazei Clinice de învăţământ Stomatologic – 1 post, poziţia 14 din 16 din statul de funcţii:
  • studii superioare în domeniul medical
  • studii de management
  • vechime în muncă – minimum 5 ani;
  • experienţă în domeniul medical şi educaţie
  • să utilizeze PC (MS Office, Internet Explorer), cunoaşterea şi utilizarea altor softuri şi programe informatice reprezintă un avantaj;
  • abilităţi relaţionale, adaptabil la muncă în echipă;
  • disponibil pentru program prelungit,
  • limbi moderne – engleză, franceză – nivel mediu.
 • registrator medical (M) în cadrul Bazei Clinice de Învăţământ Stomatologic – 1 post, poziţia 16 din 16 din statul de funcţii:
  • asistent medical sau asistent dentar;
  • 3 ani vechime;
  • studii medii.
 • administrator patrimoniu (S) – cu atribuţii de grafic designer – în cadrul Editurii „Gr. T. Popa” Iaşi – 1 post. poziţia 6 din 9:
  • absolvent (ă) studii superioare cu diplomă de licenţă;
  • specializări sau masterat în grafic-design;
  • experienţă în munca de operator dtp (desktop publishing, tehnoredactare computerizată, prelucrare imagini, grafic design);
  • utilizare calculator (minim Microsoft Office, Corel Draw, Adobe Fhotoshop, Indesign, e-mail);
  • cunoaşterea unei limbi străine (engleză, franceză);
  • bună cunoaştere a limbii române (scris şi vorbit);
  • cunoaşterea legislaţiei privind copyrightul şi a licenţelor de traducere;
  • abilităţi de comunicare, lucru în echipă, disponibilitate de lucru pe schimburi, capacitate de adaptare la schimbare (organizatorică, utilizare de noi softuri etc.).
 • bioinginer (S) – Departament Ştiinţe biomedicale, Facultatea de Bioinginerie Medicală – 1 post, poziţia 3 din 5:
  • absolvent studii superioare cu ridul de Bioinginer;
  • să cunoască limbajul şi termenii specifici echipamentelor medicale şi nemedicale;
  • să cunoască instrumentarul şi sticlăria specifică de laborator;
  • cunoştinţe operare PC (Excel, Word, Power Point etc.);
  • capacitate de organizare şi coordonare a activităţilor;
  • promptitudine şi rigurozitate în luarea deciziilor;
  • capacitate de realizare a unor analize, sinteze, rapoarte;
  • cunoaşterea limbii engleze;
  • abilităţi de comunicare – flexibilitate, coerenţă şi bunăvoinţă în conversaţie.
 • administrator financiar (S) în cadrul Direcţiei Programe pentru dezvoltare instituţională, Compartiment studii şi analize pentru obţinere finanţări – 2 posturi, poziţiile 1 şi 2 din 2 din statul de funcţii:
  • absolvent(ă) studii superioare cu diplomă de licenţă;
  • vechime în muncă minimum 1 an;
  • cunoştinţe foarte bune operare PC (Excel, Word, Power Point, MySMIS 2014 etc.):
  • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională: scris, citit, nivel conversaţional mediu;
  • abilităţi de lucru în echipă – cu publicul, maleabilitate, toleranţă, calm şi bunăvoinţă în conversaţie;
  • dinamism, capacitate de organizare, de coordonare a activităţilor;
  • bună capacitate de realizarea a unor analize, sinteze;
  • disponibilitate de a lucra cu program prelungit;
  • cunoştinţe în management dovedite;
  • experienţă în scrierea şi implementarea de proiecte constituie un avantaj.
 • ospătar (M) în cadrul Serviciului Facilităţi Studenţi – Cantina 1 Decembrie – 1 post, poziţia 10 din 11 din statul de funcţii:
  • liceu sau şcoală profesională;
  • certificat calificare ospătar;
  • vechime 6 luni;
  • abilităţi relaţionare, adaptabil la munca în echipă;
  • disponibilitate pentru program prelungit.
 • îngrijitor (M) în cadrul Serviciului Facilităţi Studenţi – Cantina 1 Decembrie – 1 post, poziţia 11 din 11 din statul de funcţii:
  • şcoala generală;
  • vechime 6 luni;
  • abilităţi relaţionare, adaptabil la munca în echipă;
  • disponibilitate pentru program prelungit.
 • administrator financiar (S) în cadrul Compartimentului Achiziţii – 1 post, poziţia 11 din 11 din statui de funcţii:
  • cursuri de spccializare/perfecţionare în domeniul achiziţiilor publice pentru obţinerea calificării de Expert Achiziţii Publice;
  • utilizare PC (SEAP, MS Office, Internet Explorer), cunoaşterea şi utilizarea altor programe informatice reprezentând un avantaj;
  • bun cunoscător a legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice: Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; Legea nr. 101/2016 privind remedii şi căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice; H.G. nr. 395/2016 – norme metodologice pentru Legea nr. 98/2016;
  • aptitudini, abilităţi; spirit organizatoric, spirit analitic, seriozitate, conştiinciozitate profesională, disciplină, spirit de echipă, disponibilitate la program prelungit, sociabilitate.
 • instalator gaze (M) în cadrul Serviciului Atelier întreţinere (buget) – 1 post, poziţia 29 din 35 din statul de funcţii;
  • studii liceale/profesionale, postliceale, cursuri/calificări în domeniu;
  • vechime în specialitate minimum 5 ani;
  • să efectueze lucrări de sudură electrică şi autogen la instalaţiile de încălzire din spaţiile de învăţământ, spaţiile administrative, spaţiile tehnice, depozite, cămine, cantine;
  • să efectueze lucrări de verificare periodică a vanelor şi reţelelor de transport agent termic din subsoluri şi cămine;
  • să execute lucrări de revizie şi reparaţii a instalaţiilor din cadrul centralelor termice;
  • să sudeze electric toată gama de materiale din oţel necesare în exploatarea instalaţiei de încălzire;
  • să utilizeze cu succes în activitate ţeava de polipropileno de înaltă rezistenţă, de cupru, de oţel, de pexal.
 • instalator sanitar (M) în cadrul Serviciului Atelier Întreţinere (buget) – 1 post, poziţia 30 din 35 din statul de funcţii:
  • studii liceale/profesionale, post-liceale, cursuri/calificări în domeniu;
  • vechime în specialitate minimum 5 ani;
  • să utilizeze cu succes în activitate ţeava de polipropileno de înaltă rezistenţă, de cupru, de oţel, de pexal;
  • să efectueze lucrări de reparaţii şi întreţinere la instalaţiile sanitare din dotarea Universităţii (spaţii de învăţământ, spaţii administrative, spaţii tehnice, depozite, cămine, cantine);
  • să efectueze lucrări de verificare periodică a scurgerilor pluviale, a vanelor din subsoluri şi reţelelor de alimentare şi transport a apei şi a agentului termic;
  • să execute lucrări de racordare la reţeaua de apă a utilajelor şi aparaturii din dotarea Universităţii.
 • electrician (M) în cadrul Serviciului Atelier întreţinere (buget) – 1 post, poziţia 32 din 35 din statul de funcţii:
  • studii liceale/profesionale cu protil energetic sau industrial cu profil electric sau electromecanic, post-liceale profil energetic, electric sau electromecanic, cursuri/calificări în domeniu;
  • vechime în muncă minimum 5 ani, atestat ANRE;
  • cunoştinţe privind exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice interioare de joasă tensiune (tablouri electrice, instalaţii de forţă şi de iluminat);
  • cunoştinţe privind exploatarea, întreţinerea şi repararea grupurilor de pompare din staţiile de hidrofor (pompe hidrofor şi pompe de incendiu);
  • adaptabil la munca în echipă;
  • aptitudini pentru lucru la înălţime;
  • să execute lucrări de întreţinere şi revizie a tablourilor electrice generale şi de distribuţie din cadrul spaţiilor de învăţământ, spaţiilor administrative, spaţiilor tehnice, depozitelor, căminelor, cantinelor, cel puţin de două ori pe an şi înaintează şefului ierarhic superior referate prin care aduce la cunoştinţă eventualele avarii existente, defecţiuni, propune plan de măsuri şi deviz de reparaţie întocmit şi semnat;
  • să execute lucrări de reparaţii şi întreţinere asupra instalaţiilor electrice interioare de joasă tensiune din cadrul spaţiilor de învăţământ, spaţiilor administrative, spaţiilor tehnice, depozitelor, căminelor, cantinelor;
  • să execute racordul la reţeaua electrică a utilajelor şi aparaturii din dotare (spaţii de învăţământ, spaţii administrative, spaţii tehnice, depozite, cantine, cantine);
  • să stabilească necesitatea reparaţiei, în funcţie de starea tehnică a instalaţiei şi execută atât reparaţii curente cât şi reparaţii capitale.
 • administrator patrimoniu (M) în cadrul Departamentului Registratură Generală şl Arhivă – 1 post, poziţia 6 din 6 din statul de funcţii:
  • absolvent studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă minimum 5 ani;
  • cunoştinţe de operare pe calculator dovedită cu certificat;
  • abilităţi dc lucru în echipă – cu publicul, maleabilitatc, toleranţă, calm şi bunăvoinţă în conversaţie;
  • dinamism, capacitate de organizare, de coordonare a activităţilor;
  • disponibilitate de a lucra cu program prelungit.
 • secretar (S) în cadrul Decanatului Facultăţii dc Medicină Generală (limba engleză nivel minimum B1) – 1 post, poziţia 13 din 13 din statul de funcţii:
  • absolvent (ă) studii superioare cu diplomă de licenţă;
  • cunoştinţe avansate operare PC (Excel, Word, Power Point etc.);
  • experienţă – minimum 1 an în activităţi de secretariat;
  • cunoaşterea limbii engleze dovedită prin atestat nivel minimum B1 (cu excepţia absolvenţilor Facultăţii de Litere);
  • cunoaşterea legislaţiei aplicabile în sistemul de învăţământ superior,
  • abilităţi de lucru în echipă – cu publicul, maleabilitate, toleranţă, calm şi bunăvoinţă în conversaţie, dinamism, capacitate de organizare, de coordonare a activităţilor şi rigurozitate în luarea deciziilor;
  • bună capacitate de realizare a unor analize, sinteze;
  • disponibilitate de a lucra cu program prelungit.
 • laborant (M) în cadrul Compartimentului Histologie – 1 post, poziţia 2 din 2 din statul de funcţii:
  • minimum studii postliceale în domeniul medicină, medicină dentară, farmacie, biologie, chimie, biochimie, bioinginerie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 ianuarie 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 25 ianuarie 2019, ora 09.00: proba practică;
 • 31 ianuarie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, strada Universităţii nr. 16, telefoanele: 0232/301.661, 0232/301.879, 0232/301.670.

Apply for this Job