Funcții contractuale (10 posturi) – Unitatea Militară 02574 BucureştiFuncții contractuale (10 posturi)

Unitatea Militară 02574 Bucureşti

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 02574 Bucureşti, anunță organizarea concursurilor/examenelor de încadrare pe durată nedeterminată, a unor posturi de personal civil contractual, vacante în cadrul structurilor subordonate aflate în finanțarea Unității Militare 02574 București, astfel

a. La Centrul de cazare – tranzit și reprezentare al Ministerului Apărării Naționale:

un post de „Muncitor calificat IV (ospătar) / M; G” vacant la Popota specială și protocol a Complexului militar de reprezentare al M.Ap.N., prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de ospătar și/sau chelner. Nu se stabilesc condiții de vechime în muncă și/sau specialitatea studiilor;

un post de „Muncitor calificat IV (ospătar) / M; G” vacant în Grupa protocol sector special a Complexului militar de reprezentare al M.Ap.N., prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de ospătar și/sau chelner. Nu se stabilesc condiții de vechime în muncă și/sau specialitatea studiilor;

un post de „Muncitor necalificat I / M; G” vacant în microstructura Bucătărie a Complexului militar de reprezentare al M.Ap.N., prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau liceale cu diplomă de bacalaureat și o vechime în muncă, respectiv în domeniul postului de minim 3 ani;

un post de „Muncitor calificat I (instalator) / M; G” vacant în Grupa 1 administrativă și deservire (Complexul militar de reprezentare al M.Ap.N.) din Formația administrativă și deservire, prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat, calificare profesională în meseria de instalator și o vechime în muncă, respectiv în specialitatea studiilor de minim 9 ani;

un post de „Muncitor calificat I (tâmplar) / M; G” vacant în Grupa 1 administrativă și deservire (Complexul militar de reprezentare al M.Ap.N.) din Formația administrativă și deservire, prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat, calificare profesională în meseria de tâmplar și o vechime în muncă, respectiv în specialitatea studiilor de minim 9 ani;

două posturi de “Îngrijitor / M; G” vacante în Grupa 1 administrativă și deservire (Complexul militar de reprezentare al M.Ap.N.) din Formația administrativă și deservire, prevăzute cu studii generale (minim 8 clase) sau liceale cu diplomă de bacalaureat și o vechime în muncă, respectiv în domeniul postului de minim 6 luni;

un post de „Muncitor calificat IV (spălător textile) / M; G” vacant la Spălătoria și curățătoria chimică, prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat, calificare profesională în meseria de spălător textile și/sau curățător chimic. Nu se stabilesc condiții de vechime în muncă și/sau specialitatea studiilor;

un post de „Paznic / M; G”, ID 568360 vacant în Grupa transport, pază și P.S.I. din Formația administrativă și deservire, prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau liceale cu diplomă de bacalaureat și atestat profesional de agent de pază, aflat în termen de valabilitate. Nu se stabilesc condiții de vechime în muncă și/sau specialitatea studiilor.

b) La Formațiunea de hrănire:
un post de „Muncitor calificat IV (bucătar) / M; G” vacant în microstructura Bucătărie din Formația de hrănire nr. 2, prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de bucătar. Nu se stabilesc condiții de vechime în muncă și/sau specialitatea studiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 ianuarie 2018, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 29 ianuarie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • 29 ianuarie 2019, ora 11:00: proba practică;
 • 04 februarie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Unităţii Militare 02574, Bucureşti, din bd. Drumul Taberei, nr. 7B, sectorul 6, telefon 021/319.58.58, interior 2217.

descarca: R-13767.docx 44KB DOCX

Apply for this Job