Funcții contractuale – Unitatea Militară 02384 BucureştiFuncții contractuale

Unitatea Militară 02384 Bucureşti

6 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 02384 Bucureşti din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de personal civil contractual după cum urmează:

 • referent de specialitate, grad II:
  • studii superioare în domeniul construcții/instalații/drumuri și poduri/economic /mecanic/hidrotehnic/energetic;
  • vechime în specialitate: minimum 3 ani și 6 luni.
 • Probele de concurs se vor desfășura astfel:
  • 30.05.2019, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 05.06.2019, ora 10.00 – interviul.
 • referent de specialitate debutant (2 posturi):
  • studii superioare în domeniul construcții/instalații/drumuri și poduri/ mecanic/hidrotehnic/energetic; curs de achiziții;
  • nu se cere vechime în specialitate.
 • Probele de concurs se vor desfășura astfel:
  • 30.05.2019, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 05.06.2019, ora 10.00 – interviul.
 • referent de specialitate debutant:
  • studii superioare în domeniul construcții/instalații/drumuri și poduri;
  • nu se cere vechime în specialitate.
 • Probele de concurs se vor desfășura astfel:
  • 30.05.2019, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 05.06.2019, ora 10.00 – interviul.
 • referent de specialitate debutant:
  • studii superioare în domeniul arhitectură;
  • nu se cere vechime în specialitate.
 • Probele de concurs se vor desfășura astfel:
  • 30.05.2019, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 05.06.2019, ora 10.00 – interviul.
 • muncitor calificat IV-I (mecanic utilaj II):
  • studii medii/generale, curs calificare mecanic utilaj;
  • vechime în meserie minimum 6 ani.
 • Probele de concurs se vor desfășura astfel:
  • 30.05.2019, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 05.06.2019, ora 10.00 – proba practică,
 • muncitor calificat IV-I (lăcătuș mecanic II) (2 posturi):
  • studii medii/generale, curs calificare în meseria de lăcătuș mecanic;
  • vechime în meserie minimum 6 ani.
 • Probele de concurs se vor desfășura astfel:
  • 30.05.2019, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 05.06.2019, ora 10.00 – proba practică.
 • muncitor calificat IV-I (instalator electrician I):
  • studii medii/generale, curs calificare în meseria de electrician;
  • vechime în meserie minimum 9 ani.
 • Probele de concurs se vor desfășura astfel:
  • 30.05.2019. ora 10.00 – proba scrisă;
  • 05.06.2019, ora 10.00 – proba practică.
 • șofer II-I (șofer I):
  • studii medii/generale, permis de conducere categoriile B, C, E, D;
  • vechime minimum 3 ani.
 • Probele de concurs se vor desfășura astfel:
  • 30.05.2019. ora 10.00 – proba scrisă;
  • 05.06.2019, ora 10.00 – proba practică.
 • muncitor calificat IV-I (mecanic auto II):
  • studii medii/generale, diplomă/curs calificare mecanic auto;
  • vechime în meserie minimum 6 ani.
 • Probele de concurs se vor desfășura astfel:
  • 30.05.2019. ora 10.00 – proba scrisă;
  • 05.06.2019, ora 10.00 – proba practică.
 • referent debutant:
  • studii medii;
  • curs în domeniul resurse umane;
  • nu se cere vechime.
 • Probele de concurs se vor desfășura astfel:
  • 30.05.2019, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 05.06.2019, ora 10.00 – proba practică.
 • asistent medical generalist:
  • studii postliceale – specializare asistent medical generalist;
  • vechime în meserie minimum 6 luni,
 • Probele de concurs se vor desfășura, astfel:
  • 30.05 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 05.06.2019, ora 10.00 – proba practică,
 • muncitor calificat IV-I (automacaragiu):
  • studii medii/generale;
  • curs calificare / diplomă macaragiu, permis conducere categoria C;
  • vechime m meserie minimum 3 ani.
 • Probele de concurs se vor desfășura astfel:
  • 30.05.2019, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 05.06.2019, ora 10.00 – proba practică.
 • maistru II-I (maistru I):
  • studii medii, diplomă de maistru în domeniul construcții/instalații;
  • vechime în meserie minimum 6 ani.
 • Probele de concurs se vor desfășura astfel:
  • 30.05.2019, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 05.06.2019, ora 10.00 – proba practică.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 mai 2019, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 mai 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 05 iunie 2019, ora 10.00: proba practică/interviu (după caz).

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul Unității Militare 02384 Bucureşti, din localitatea Tunari, Şoseaua de Centura nr. 44, judeţul Ilfov, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare.

Date de contact ale secretarului, la telefon 021/351.6540, int. 110 sau 111.

Apply for this Job