Funcții contractuale (13 posturi) – Unitatea Militară 02192 ConstanţaFuncții contractuale (13 posturi)

Unitatea Militară 02192 Constanţa

12 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 02192 Constanţa din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs în vederea încadrării următoarelor 13 posturi vacante de personal civil contractual, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

 • 1 post de secretar III la secretariat marina comerciala din Facultatea de Inginerie Marină – studii medii, vechime minimă în specialitatea postului (secretar instituţie de învăţământ): minim 6 luni;
 • 1 post de tehnician I la laboratoare de specialitate din departamentul de navigație și transport naval al Facultății de Navigație și Management Naval – studii medii în domeniile: mecanic, matematică-fizică, electric, informatică-similare: minim 6 ani și 6 luni;
 • 1 post de administrator I la căminul studențesc – studii medii, vechime minimă în specialitate 6 ani;
 • 2 posturi de muncitor calificat III (instalator reţele termice şi sanitare) la formațiunea de cazarmare – studii generale, vechime minimă în specialitate 3 ani.
 • 1 post de muncitor calificat III (electrician în construcții civile și induistriale) la formațiunea de cazarmare și la atelierul instruire practică, mentenanţă nave şi ambarcaţiuni – studii generale, vechime minimă în specialitate 3 ani.
 • 1 post de muncitor calificat III (sudor) la atelierul instruire practică, mentenanţă nave şi ambarcaţiuni – studii generale, vechime minimă în specialitate 3 ani;
 • 1 post de muncitor calificat III (lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale) la atelierul instruire practică, mentenanţă nave şi ambarcaţiuni – studii generale, vechime minimă în specialitate 3 ani;
 • 2 posturi de muncitor calificat III (bucătar) la popota studenți militari – studii generale, vechime minimă în specialitatea postului 3 ani;
 • 1 post de muncitor calificat III (ospătar) la popota studenți militari – studii generale, vechime minimă în specialitatea postului 3 ani;
 • 2 posturi de muncitor necalificat II la popota studenți militari – studii generale, fără condiție de vechime;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 iulie 2017, ora 15:30 – data limită pentru depunerea dosarelor.
 • 03 august 2017, ora 09:00 – proba scrisă/practică (după caz);
 • 08 august 2017, ora 09.00 – proba interviu.
 1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. nr. 02192 Constanţa, strada Fulgerului nr. 1, Constanţa, telefon contact: 0241/626200, int. 137 și 202.
 1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

descarca: Anunt-posturigov.ro-de-la-UM02192-1.doc 206KB DOC

Apply for this Job