Funcții contractuale (8 posturi) – Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul ComăneştiFuncții contractuale (8 posturi)

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Comăneşti

6 noiembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Comăneşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii de execuţie contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Comăneşti şi din cadrul serviciile publice subordonate, astfel:

1. Funcţia contractuală de execuţie vacantă de muncitor calificat salvator acvatic, Centrul de agrement Trotus, pe durată nedeterminată -1 post
2. Funcţia contractuală de execuţie vacantă de sef serviciu, Centrul de agrement Trotus, pe durată nedeterminată -1 post
3. Funcţia contractuală de execuţie vacantă sef Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta pe durată nedeterminată
4. Funcţia contractuală de execuţie vacanta de administrator la Centru de resurse si instruire profesionala pe durată nedeterminată
5. Funcţia contractuală de execuţie vacanta de consilier formare profesionala la Centru de resurse si instruire profesionala pe durată nedeterminată
6. Funcţia contractuală de execuţie vacanta de asistent medical Centrul de agrement Trotus, pe durată nedeterminată -1 post
7. Funcţia contractuală de execuţie vacantă de muncitor calificat electrician, Centrul de agrement Trotus, pe durată nedeterminată -1 post
8. Funcţia contractuală de execuţie vacantă de muncitor necalificat la Formatia de lucru Salubrizare, Igienizare strazi, pe durată nedeterminată -1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

II.1.Funcţia contractuală de execuţie vacantă de muncitor calificat salvator acvatic, în cadrul Centrului de agrement Trotus – 1 post
Studii medii si specializare/ perfectionare de salvamar, salvator acvatic
Apt fizic- dovedit cu adeverinta medicală eliberata de medic specialist

II.2.Funcţia contractuală vacantă de sef serviciu, Centrul de agrement Trotus, pe durată nedeterminată -1 post
Sudii superioare, profil tehnic
Vechime in specialitatea studiilor absolvite de minim 2 ani

II.3.Funcţia contractuală de execuţie vacantă sef Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta pe durată nedeterminată
să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic
studii medii
Vechime in munca/ specialitate minim 2 ani
Curs de sef serviciu absolvit intr-un centru de formare autorizat de Autoritatea Nationala pentru calificari /detine brevet de pompier specialist, prevazut de art.28 din Ordinul nr.96/2016

II. 4. Funcţia contractuală de execuţie vacantă de administrator, în cadrul Centrului de Resurse si instruire profesionala pe durată nedeterminată
Studii medii
Vechime in specialitate minim 3 ani

II.5 Funcţia contractuală de execuţie vacanta de consilier formare profesionala la Centrul de resurse si instruire profesionala pe durată nedeterminată
studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta profil stiintele comunicarii
cunostinte minime operare PC.

II 6. Funcţia contractuală de execuţie vacanta de asistent medical generalist – studii postliceale sanitare- 1 post

II.7. Funcţia contractuală de execuţie vacantă de muncitor calificat electrician, în cadrul Centrului de agrement Trotus – 1 post
Studii medii / generale specializare/ perfectionare de electrician
Vechime in munca de minim 2 ani in specialitate

II.8 Funcţia contractuală de execuţie vacantă de muncitor necalificat la Formatia de lucru Salubrizare, Igienizare strazi, pe durată nedeterminată -1 post
studii generale

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 noiembrie 2017: data limită de depunere a dosarelor;
 • 28 noiembrie 2017, ora 10.00 proba scrisă;
 • 30 noiembrie 2017: interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Registratura instituţiei sau la compartimentul resurse umane din cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Comăneşti , str.Ciobănuş, nr. 2, Comăneşti .
Bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei din Comăneşti, str. Ciobănuş, nr. 2. Informaţii suplimentare se obţin la Compartimentul resurse umane, camera 4, telefon: 0234/374272, interior 127.

descarca: gov.pdf 174KB PDF

Apply for this Job