Funcții contractuale (12 posturi) – Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul SebeşFuncții contractuale (12 posturi)

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş

20 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul Unităţii de Management şi Implementare a proiectului „Parteneriat pentru acces egal la educaţie“ – cod proiect 107777, posturi în afara organigramei, după cum urmează:

• expert grup ţintă – inspector de specialitate formare evaluare şi selecţie profesionala, cod COR 242404, posturi 2, perioada 6 luni, fracţiune normă 2h/zi;
• animator socio – educativ, cod COR 516907 posturi 2 perioada 27 luni, fracţiune nonnă 4h/zi;
• animator socio – educativ, cod COR 516907 posturi 2, perioada 12 luni. fracţiune normă 4h/zi;
• profesor limba engleză, cod COR 233002 posturi 2, perioada 27 luni, fracţiune normă 1h/zi;
• coordonator activităţi, cod COR 112029 posturi 2 perioada 31 luni (nu mai târziu de 10.04.2018, inclusiv), fracţiune normă 2h/zi;
• educator, cod COR 234202 posturi 2, perioada 27 luni, fracţiune normă 2h/zi;.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiţiile generale şi specifice de participare pentru posturile de expert grup ţintă:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an;
certificat ECDL/Certificat absolvire curs Analist programator sau echivalent;
certificat absolvire curs formator sau echivalent;
certificat absolvire curs inspector evaluare sau echivalent;
certificat absolvire curs evaluator competenţe profesionale sau echivalent;
certificat absolvire curs evaluator programe şi selecţie profesională sau echivalent;
vechime specifică în formare/evaluare/selecţie – minimum 1 an.

Condiţiile generale şi specifice de participare pentru posturile de animator socio-educativ:
candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
studii medii liceu pedagogic/institut pedagogic sau echivalent;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
certificat absolvire curs animator socio-educativ sau echivalent.

Condiţiile generale şi specifice de participare pentru posturile de profesor limba engleză:
candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Specialitatea Filologie – Specializare Limba engleză;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

Condiţiile generale şi specifice de participare pentru posturile de coordonator activităţi:
candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
studii universitare dc licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
certificat absolvire curs de specializare în management/manager de proiect sau echivalente;
vechime specifică în domeniul managementului – minimum 1 an;
certificat ECDL/Certificat absolvire curs analist programator sau echivalent

Condiţiile generale şi specifice de participare pentru posturile de educator:
candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
studii medii – liceu pedagogic/institut pedagogic sau echivalent;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 septembrie 2018, ora 16.00 termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 septembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
 • 17 septembrie 2018, ora 10.00 proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Sebeş, din Sebeş, parcul Arini nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258.731.318, e-mail secretariat@primariasebes.ro

Apply for this Job