Funcții contractuale – Teatrul „Toma Caragiu” din Ploieşti, Judeţul PrahovaFuncții contractuale

Teatrul „Toma Caragiu” din Ploieşti, Judeţul Prahova

12 octombrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Teatrul „Toma Caragiu” din Ploieşti, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de conducere, respectiv execuție vacante, de :

 1. Actor (teatru), grad profesional IA, studii superioare, Secția dramă:
 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în artele spectacolului de teatru – specializarea actorie;
 • vechime în muncă și experiență în specialitatea studiilor – minimum 6 ani și 6 luni.

Concursul constă în: probă practică – 03.11.2021, ora 10.00, și interviu în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice.

 1. Regizor tehnic, treapta profesională I, Secția dramă:
 • studii medii/generaie;
 • vechime în muncă și experiență în cadrul instituțiilor teatrale – minimum 6 ani și 6 luni.

Concursul constă în: probă practică – 03.11.2021, ora 9.00, și interviu în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice.

 1. Muncitor calificat (mânuitor montator decor), treapta profesională I, Secția dramă:
 • studii medii/generale;
 • vechime în muncă – minimum 6 ani și 6 luni;
 • experiență muncitor – minimum 1 an.

Concursul constă în: probă practică – 03.11.2021, ora 8.30, și interviu în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice.

 1. Instrumentist, treapta profesională I, Secția revistă:
 • absolvent de liceu de muzică;
 • vechime în muncă și experiență în specialitatea studiilor – minimum 6 ani și 6 luni.

Concursul constă în: probă practică – 03.11.2021, ora 10.00, și interviu în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice.

 1. Șef formație, gr. II, Secția teatrul de animație pentru copii și tineret „Imaginario”, post cu gestiune:
 • studii medii/generale;
 • vechime în muncă – minimum 6 ani.

Concursul constă în: probă practică – 03.11.2021, ora 8.30, și interviu în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice.

 1. Muncitor calificat (lăcătuș montator), treaptă profesională I, Atelier mecanic – Serviciul producție, post cu gestiune:
 • studii medii/generaie;
 • vechime în muncă – minimum 6 ani și 6 luni;
 • experiență în domeniul mecanic – lăcătușerie – minimum 1 an; calificare sudor.

Concursul constă în: probă practică – 03.11.2021, ora 9.00, și interviu în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice.

 1. Inspector specialitate, gr. IA, st. sup, Comp. financiar-contabilitate, casierie:
 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic, cu specializarea contabilitate și informatică de gestiune;
 • vechime în muncă și în specialitate economică – minimum 6 ani și 6 luni.

Concursul constă în: probă practică – 03.11.2021, ora 10.00, și interviu în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice.

 1. Șofer, treaptă profesională I, studii generale/medii, Serviciul întreținere administrativ:
 • studii medii/generale;
 • vechime în muncă și experiență șofer – minimum 3 ani;
 • permis de conducere șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B, C, D, E;
 • certificat de pregătire profesională a conducătorului auto și card tahograf.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 octombrie 2021, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 noiembrie 2021, ora 08.30: proba practică;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Teatrului „Toma Caragiu” din Ploieşti, Piața Eroilor nr. IA (fosta clădire Petrom, lângă Casa de Cultură a Sindicatelor, vizavi de Catedrală), la etajul 9, județul Prahova, telefon 0344/807.978.

Apply for this Job