Funcții contractuale – Teatrul de Păpuşi BrăilaFuncții contractuale

Teatrul de Păpuşi Brăila

19 noiembrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Teatrul de Păpuşi Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, respectiv determinată, a funcțiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

 • actor mânuitor păpuși debutant (2 posturi), perioadă determinată:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe umaniste și arte, ramura de științe arte, cu domeniul de licență teatru și arta spectacolului;
  • fără vechime.
 • șofer I MG, perioadă nedeterminată:
  • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat sau absolvent școală profesională auto;
  • posesor permis conducere categoriile C, E, D;
  • vechime minimum 7 ani.
 • regizor tehnic II, perioadă nedeterminată:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime minimum 7 ani;
 • impresar artistic II, perioadă nedeterminată:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile: teatru și arta spectacolului, științe inginerești, comunicare și relații publice;
  • vechime minimum 6 ani.
 • inspector de specialitate I, perioadă nedeterminată:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
  • vechime minimum 7 ani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 decembrie 2020, ora 16.00: data limită de depunere a dosarelor;
 • actor mânuitor păpuşi debutant:
  • 15 decembrie 2020, ora 13.00: proba practică;
  • 23 decembrie 2020, ora 11.00: proba interviu.
 • șofer I MG:
  • 15 decembrie 2020, ora 09.00: proba practică;
  • 18 decembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
  • 23 decembrie 2020, ora 09.00: proba interviu.
 • regizor tehnic II:
  • 15 decembrie 2020, ora 15.00: proba practică;
  • 18 decembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
  • 23 decembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.
 • impresar artistic II:
  • 15 decembrie 2020, ora 11.00: proba practică (pe calculator);
  • 18 decembrie 2020, ora 12.00: proba scrisă;
  • 23 decembrie 2020, ora 13.00: proba interviu.
 • inspector de specialitate I:
  • 15 decembrie 2020, ora 12.00: proba practică (pe calculator);
  • 18 decembrie 2020, ora 12.00: proba scrisă;
  • 23 decembrie 2020, ora 14.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se obțin la sediul Teatrului de Păpuşi Brăila, str. Gen. Eremia Grigorescu, nr. 57, județul Brăila, telefon 0239/614.880.

descarca: 3_Anunt-SEDIU-TEATRU-2020-nov-2020.doc 255KB DOC

Apply for this Job