Funcţii contractuale – Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa-BucureștiFuncţii contractuale

Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa-București

22 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa-București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, de:

 • 1 post auditor gradul I, în cadrul Compartimentului Audit contractual vacant de execuție, pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire:
  • vechime în muncă minimum 6 ani;
  • vechime în specialitate economică minimum 5 ani.
 • 2 posturi cercetător științific – 1 post în cadrul Laboratorului agrotehnică și protecția plantelor și 1 post în cadrul Laboratorului de ameliorare specii pomicole, arbuști fructiferi și căpșuni, contractual vacant de execuție, pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire:
  • studii superioare de specialitate – horticultura;
  • vechime minimum 3 ani;
  • cunoștințe limba engleză scris și citit.
 • 1 post administrator I, în cadrul Compartimentului administrativ, achiziții publice și patrimoniu, contractual vacant de execuție, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire:
  • studii medii;
  • vechime minimum 5 ani în administrație;
  • cunoștințe PC.
 • 5 posturi muncitori, în cadrul Bazei Băneasa, contractual vacant de execuție, pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire:
  • studii generale/medii.
 • 2 posturi mecanic agricol, 1 post în cadrul Bazei Băneasa și 1 post în cadrul Bazei Moara Domnească – Ilfov, contractual vacant de execuție, pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire:
  • studii generale/medii;
  • atestat calificări;
  • vechime minimum 5 ani.
 • 1 post șofer I, în cadrul Compartimentului administrativ, achiziții publice și patrimoniu, contractual vacant de execuție, pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire:
  • studii medii;
  • permis categoria B:
  • vechime minimum 5 ani.
 • 1 post șef birou administrativ, în cadrul Compartimentului administrativ, achiziții publice și patrimoniu, contractual vacant de conducere, pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire;
  • studii superioare;
  • vechime minimum 7 ani.
 • 1 post inspector de specialitate, în cadrul Compartimentului administrativ, achiziții publice și patrimoniu, contractual vacant de execuție, pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire:
  • studii superioare;
  • vechime în specialitate 5 ani;
  • constituie avantaj cunoștințe economice sau juridice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 martie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 26 martie 2019, ora 14:00: proba practică (șoferi, muncitori și mecanic agricol);
 • 27 martie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare vor fi obţinute de la S.C.D.P. Băneasa, cu sediul în Bucureşti, bd. Ion lonescu de la Brad nr. 4, sectorul 1, telefon 021/233.06.13; fax 021/233.06.14.

Apply for this Job