Funcții contractuale – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (S.C.D.A.) BrăilaFuncții contractuale

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (S.C.D.A.) Brăila

4 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (S.C.D.A.) Brăila  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale, vacante pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă:

Postul/posturile Locaţia
1 post secretar ştiinţific (de conducere),; SCDA Braila – sediu
1 post şef laborator cercetare (de conducere), în cadrul Laboratorului “Agrofitotehnica culturilor pe solurile zonale” SCDA Braila – sediu
1 post contabil şef (de conducere) SCDA Braila – sediu
1 post cercetător ştiinţific II (execuție) în cadrul Laboratorului “Agrofitotehnica culturilor pe solurile zonale” SCDA Braila – sediu
1 post consilier juridic IA (execuție), în cadrul Comp. juridic SCDA Braila – sediu
1 post referent I (execuție), în cadrul Comp. Resurse umane, salarizare SCDA Braila – sediu
1 post consilier II (execuție), în cadrul Comp. Administrativ SCDA Braila – sediu
1 post inginer II – IT (execuție), în cadrul Sectorului Cercetare SCDA Braila – sediu
1 post economist specialist II, (execuție); Comp. Financiar contabil; SCDA Braila
1 post cercetător ştiinţific, (execuție), Laboratorul „Pedologie, îmbunătăţiri funciare şi agrofitotehnia culturilor pe solurile degradate” CE Chiscani + CE IMB
1 post cercetător ştiinţific (execuție), Laboratorul „Pedologie, îmbunătăţiri funciare şi agrofitotehnia culturilor pe solurile degradate” CE Polizesti + BE Stejar
1 post asistent de cercetare ştiinţifică (execuție), Laboratorul „Pedologie, îmbunătăţiri funciare şi agrofitotehnia culturilor pe solurile degradate” CE IMB
1 post asistent de cercetare ştiinţifică (execuție), Laboratorul „Agrofitotehnia culturilor pe solurile zonale” CE Polizeşti + BE Stejar
1 post asistent de cercetare ştiinţifică stagiar (execuție), Laboratorul „Pedologie, îmbunătăţiri funciare şi agrofitotehnia culturilor pe solurile degradate” CE Chiscani + CE IMB
1 post muncitor calificat I (laborant), (execuție), Baza experimentală de prelucrare a seminţelor CE Chiscani – Baza experimentală de prelucrare a seminţelor
1 post muncitor necalificat I, (execuție) CE Chiscani – Baza experimentală de prelucrare a seminţelor
2 posturi muncitor necalificat II, (execuție) CE Chiscani – Baza experimentală de prelucrare a seminţelor
2 posturi paznic, (execuție) CE Chiscani
2 posturi muncitor necalificat I (execuție); CE Chiscani + CE IMB
1 post muncitor necalificat II, (execuție) CE Polizesti + CE Stejar
1 post îngrijitor II, (execuție) SCDA Braila
1 post muncitor necalificat II, (execuție) CE Polizesti
1 post muncitor calificat I (mecanic agricol), (execuție) CE Chiscani + CE IMB
1 post muncitor calificat I (mecanic agricol), (execuție) CE IMB

şi pentru următoarele funcţii contractuale vacante pe perioadă determinată de 1 an:

Postul/posturile Centrul experimental (CE)
1 post cercetător ştiinţific III; execuție Laborator „Pedologie, îmbunătăţiri funciare şi agrofitotehnia culturilor pe solurile degradate” CE Polizesti
1 post asistent I (studii medii), (execuție) „Pedologie, îmbunătăţiri funciare şi agrofitotehnia culturilor pe solurile degradate” CE Polizesti
1 posturi muncitor necalificat II, (execuție) CE IMB
1 post muncitor calificat I (lăcătuş mecanic) CE Chiscani – Baza experimentală de prelucrare a seminţelor

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 secretar ştiinţific – să deţină cel puţin gradul de cercetător ştiinţific III, cu titlul ştiinţific de doctor (specializarea Agricultură sau conexă), vechime minimum 4 ani activitate cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior, respectiv 8 ani pentru candidații care provin din afara cercetării-dezvoltării, experienţă în activitatea de organizare a unor manifestări ştiinţifice şi de publicare a lucrărilor ştiinţifice, cunoaşterea limbii engleze scris şi vorbit constituie avantaj;
 şef laborator cercetare – să deţină cel puţin gradul de cercetător ştiinţific III, cu titlul ştiinţific de doctor (specializarea Agricultură sau conexă), vechime minimum 4 ani activitate cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior, respectiv 8 ani pentru candidații care provin din afara cercetării-dezvoltării;
 contabil şef – studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă şi vechime in specialitatea postului într-o instituţie publică de minim 7 ani,
certificat conform Ordinului nr. 496 din 31 martie 2014 privind atestarea cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, cunoştinţe de operare PC și sistemul Electronic de raportare a Situațiilor financiare din Sectorul Public;
 cercetător ştiinţific II – minimum 8 ani activitate de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol sau în învăţământul superior, din care 2 ani după CS III şi titlul ştiinţific de doctor, pentru candidaţii care provin din afara învăţamântului superior sau cercetării ştiinţifice, o vechime de 15 ani în profilul postului.
 consilier juridic IA – studii superioare de lungă durată în domeniul juridic şi 9 ani vechime în specializarea studiilor, înscris în Colegiul consilierilor juridici ca și consilier juridic definitiv;
 referent de specialitate I – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență, atestat inspector resurse umane acreditat ANC, vechime in domeniul resurselor umane minim 7 ani;
 consilier II – studii superioare în profilul Agricultură, cunoașterea limbii engleze scris și vorbit fluent (dovedită prin atestat), cunoștințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); Internet Explorer; OneNote; Skype, vechime minimum 1 an in specializare, activitatea anterioară ca asistent manager constituie avantaj;
 inginer II IT – studii superioare de lungă durată şi specializare în domeniul IT; minimum 1 an vechime în specializarea studiilor;
 cercetător ştiinţific III – minimum 6 ani activitate de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol sau în învăţământul superior, sau 4 ani în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor. Pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, minimum 10 ani vechime în profilul postului sau 8 ani în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor;
 cercetător ştiinţific – să fie absolvent cu examen de licenţă sau de diplomă în specializarea Agricultură / Agronomie. Diplomă universitară cu media de cel puţin nota 8; minimum 2 ani activitate de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol. sau în învăţământul superior sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi agricole;
 asistent de cercetare ştiinţifică – să fie absolvent cu examen de licenţă sau de diplomă în specializarea Agricultură / Agronomie. Diplomă universitară cu media de cel puţin nota 8; minimum 6 luni vechime în specialitate;
 asistent de cercetare ştiinţifică debutant – să fie absolvent cu examen de licenţă sau de diplomă în specializarea Agricultură / Agronomie. Diplomă universitară cu media de cel puţin nota 8;
 asistent I – minimum 6 ani vechime în specialitatea Agricultură/Agronomie; diplomă de studii medii în domeniul agricol;
 asistent stagiar – nu necesită vechime, diplomă de studii medii în domeniul agricol;
 economist specialist II – studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul economic şi 1 an vechime în specializarea studiilor, în instituţie publică;
 paznic – atestat pază – 4 ani vechime ca paznic;
 muncitor calificat I – 7 ani vechime în muncă, în profilul indicat;
 muncitor necalificat I – minimum 7 ani vechime în muncă;
 muncitor necalificat II – minimum 1 an vechime în muncă;
 îngrijitor – 2 ani vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției din Soşeaua Vizirului, km. 9, in perioada 04.02.2020 – 14.02.2020. Persoanele care au depus dosarul pentru concursul anterior care a fost anulat, dacă doresc să participe la concurs, sunt rugate să vină şi să completeze o nouă cerere de înscriere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 17.02.2020 ora 15:00 – afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere, după verificarea întrunirii condițiilor de participare la concurs;
– 18.02.2020 ora 15:00 – data limita de primire a contestațiilor privind selectia dosarelor de înscriere;
– 19.02.2020 ora 12:00 – afișarea rezultatului contestațiilor la rezultatul selecției dosarelor de înscriere;
– 02.03.2020 ora 08:00 – susținere probă scrisă pentru toate funcțiile de execuție și conducere;
– 02.03.2020 ora 11:00 – afișare rezultate probă scrisă pentru toate funcțiile de execuție și conducere;
– 02.03.2020 ora 12:00 – depunerea contestațiilor la probă scrisă pentru toate funcțiile de execuție și conducere;
– 02.03.2020 ora 13:00 – afișarea rezultatelor contestațiilor la probă scrisă pentru toate funcțiile de execuție și conducere;
– 02.03.2020 ora 13:15 – susținere probă interviu pentru toate funcțiile de execuție și conducere;
– 02.03.2020 ora 14:45 – afișare rezultate la proba interviu pentru toate funcțiile de execuție și conducere;
– 02.03.2020 ora 15:30 – depunerea contestațiilor la proba interviu pentru toate funcțiile de execuție și conducere;
– 02.03.2020 ora 16:00 – afișarea rezultatelor contestațiilor la probă interviu pentru toate funcțiile de execuție și conducere;
– 03.03.2020 ora 12:00 – afișarea rezultatelor finale pentru toate funcțiile de execuție și conducere;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la Secretariatul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Braila Sos. Vizirului km. 9, telefon 0372721628 / 0761331570 / 0726710072, în intervalul orar 08.00 – 15.00, sau pe e-mail: secretariat@scdabraila.ro / SCDA.Braila@asas.ro
Detalii privind condiţiile specifice, tematica şi bibliografia de concurs, precum şi alte relaţii suplimentare sunt disponibile la Secretariatul SCDA Brăila sau pe site-ul: https://scdabraila.wixsite.com/asas-ro/concurs-posturi-vacante.

descarca: ANUNT-FINAL-MO.docx 208KB DOCX

Apply for this Job