Funcții contractuale (9 posturi) – Spitalul Municipal Dorohoi, Județul BotoșaniFuncții contractuale (9 posturi)

Spitalul Municipal Dorohoi, Județul Botoșani

13 octombrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal Dorohoi, Județul Botoșani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante de:

• infirmieră, grad profesional debutant – un post, perioadă nedeterminată, îa cadrul Secției Psihiatrie:
• autopsier, grad profesional debutant – un post, perioadă nedetemiinată, în cadrul Laboratorului de anatomie patologică;
• chimist – un post, perioadă nedeterminată, în cadrul Laboratorului de analize medicale;
• asistent medical generalist, grad profesional debutant, cu PL – un post, perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Chirurgie Generală;
• asistent medical generalist, grad profesional debutant, cu PL – două posturi, perioadă nedeterminată, in cadrul Compartimentului Neonatologie;
• asistent medical generalist, grad profesional debutant, cu PL – două posturi, perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Medicină Internă I;
• asistent medical generalist, grad profesional debutant, cu PL – un post, perioadă nedeterminată, în cadrul cabinetului Chirurgie generală din cadrul Ambulatorului integrat spitalului, conform H.G. nr. 286/23.03.2011, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr. 203/2020.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru postul de infirmieră grad profesional debutant:
studii – școala generală;
vechime – nu sunt condiții de vechime.

• pentru postul de autopsier grad profesional debutant:
studii – diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
vechime – nu sunt condiții de vechime.

• pentru postul de chimist:
studii – diplomă de licență în specialitate;
diplomă de master în domeniul de studiu biologie, program de studiu genetică moleculară;
vechime – 6 luni în specialitate;

• pentru postul de asistent medical generalist grad profesional debutant, cu PL:
studii – diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976 -1994 inclusiv cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
vechime – nu sunt condiții de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 octombrie 2020, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 04 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă/test grilă;
 • 09 noiembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Dorohoi, bd. Victoriei, nr. 75, Județul Botoșani, telefon 0231/613.240, e-mail spitaldorohoi@gmail.com.

Apply for this Job