Funcții contractuale – Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din HuşiFuncții contractuale

Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Huşi

29 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Huşi, judeţul Vaslui organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante de :

 1. infirmieră treaptă profesionala debutant – în Secţia Chirurgie Generală;
 2. brancardier – în Blocul Operator Secţie Chirurgie Generală;
 3. asistent medical PL – în Secţia Medicină Internă;
 4. asistent medical principal PL – în Secţia Neurologie;
 5. asistent medical treaptă profesională debutant PL – în Secţia Boli Infecţioase;
 6. muncitor calificat treaptă profesională III, instalator – Sector Administrativ;
 7. muncitor calificat treaptă profesională III, electrician – Sector Administrativ

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • infirmieră treaptă profesională debutant:
  • şcoală generală;
  • curs de infirmier organizat de O A.M.M.R. sau de furnizori autorizaţi de M.M.F.P.S.;
 • brancardier:
  • şcoală generală.
 • asistent medical PL:
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
  • minimum 6 luni vechime în meserie;
  • să deţină certificat de liberă practică O.A.M.G.M.A.M.R. vizat pe anul în curs cu asigurare în malpraxis valabilă;
  • cunoştinţe de lucru pe calculator.
 • asistent medical principal PL:
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
  • examen de grad principal absolvit;
  • să deţină certificat de liberă practică O.A.M.G.M.A.M.R. vizat pe anul în curs cu asigurare malpraxis valabilă;
  • cunoştinţe de lucru pe calculator;
 • asistent medical treapta profesională debutant FL:
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
  • să deţină certificat de liberă practică O.A.M.G.M A.M.R. vizat pe anul în curs cu asigurare malpraxis valabilă;
  • cunoştinţe de lucru pe calculator;
 • muncitor calificat treapta profesională III – instalator:
  • şcoală generală;
  • diplomă /certificat de calificare în meseria de instalator;
  • minimum 3 ani vechime în meserie.
 • muncitor calificat tr. III – electrician:
  • şcoală generală;
  • diplomă/certificat calificare în meseria de electrician;
  • minimum 3 ani vechime în meserie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 noiembrie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă și/ sau practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalul Municipal Dimitrie Castroian Huşi, Str. 1 Decembrie nr. 40, judeţul Vaslui, telefon 0235/481.081, interior 104.

Apply for this Job