Funcții contractuale – Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” din BârladFuncții contractuale

Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad

28 septembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad, Județul Vaslui anunţă organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 • 1 post de asistent medical la U.T.S. cu şcoală postliceală sanitară şi minimum 2 ani vechime în Secţia A.T.I
  • Probă scrisă – 22.10.2018, ora 8.30, probă practică – 25.10.2018, ora 08.30, interviul – 30.10.2018, ora 08.30.
 • 1 post de asistent medical cu şcoală postliceală sanitară la Secţia Chirurgie Generală – Chirurgie Plastică Microchirurgie Reconstructivă:
  • Probă scrisă – 22.10.2018, ora 8.30, probă practică – 25.10.2018, ora 08.30; interviul – 30.10.2018, ora 09.00.
 • 1 post de asistent medical la Secţia Psihiatrie cu şcoală postliceală sanitară
  • Probă scrisă – 22.10.2018, ora 8.30, probă practică – 25.10.2018, ora 10.30, interviul – 30.10.2018, ora 13.00.
 • 1 post de infirmier la Secţia Chirurgie Generală – Chirurgie Plastică Microchirurgie Reconstructivă cu şcoală generală şi curs de infirmier
  • Probă scrisă – 22.10.2018, ora 8.30, probă practică – 25.10.2018, ora 13.30, interviul – 30.10.2018, ora 10.00.
 • 1 post de infirmier la Secţia Medicină Internă cu şcoală generală şi curs de infirmier
  • Probă scrisă – 22.10.2018, ora 8.30, probă practică – 25.10.2018, ora 09.00, interviul – 30.10.2018, ora 11.00.
 • 1 post de infirmier la Compartimentul Nefrologie cu şcoală generală şi curs de infirmier
  • Probă scrisă – 22.10.2018, ora 8.30, probă practică – 25.10.2018, ora 11.30, interviul – 30.10.2018, ora 12.00.
 • 1 post de infirmier la Secţia Pediatrie I, cu şcoală generală şi curs de infirmier
  • Probă scrisă – 22.10.2018, ora 8.30, probă practică – 25.10.2018, ora 14.30, interviul – 30.10.2018, ora 14.00.
 • 1 post de infirmier la Secţia Boli Infecţioase, cu şcoală generală şi curs de infirmier
  • Probă scrisă – 22.10.2018, ora 8.30, probă practică – 25.10.2018, ora 15.30, interviul – 30.10.2018, ora 15.00.
 • 1 post de brancardier la C.P.U. cu şcoală generală
  • Probă scrisă – 22.10.2018, ora 8.30, probă practică – 25.10.2018, ora 16.30, interviul – 30.10.2018, ora 16.00.
 • 1 post de îngrijitor la Secţia Obstetrică Ginecologie cu şcoală generală
  • Probă practică – 22.10.2018, ora 09.30, interviul – 25.10.2018, ora 08.30.
 • 1 post de îngrijitor la Secţia A.T.I. cu şcoală generală
  • Probă practică – 22.10.2018, ora 12.30, interviul – 25.10.2018, ora 09.30.
 • 1 post de supraveghetor bolnavi psihic la Secţia Psihiatrie cu şcoală generală.
  • Probă practică – 22.10.2018, ora 11.00, interviul – 25.10.2018, ora 11.00.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 octombrie 2018, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad, str. Republicii nr. 300, Județul Vaslui, telefon 0235/416.440, interior 147, e-mail: spitalul.municipal.barlad@gmail.com.

Apply for this Job