Funcţii contractuale – Spitalul Militar de Urgenţă Sibiu „Dr. Alexandru Augustin” (U.M. 02460 Sibiu)Funcţii contractuale

Spitalul Militar de Urgenţă Sibiu „Dr. Alexandru Augustin” (U.M. 02460 Sibiu)

18 noiembrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Militar de Urgenţă Sibiu „Dr. Alexandru Augustin” (U.M. 02460 Sibiu) organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de:

 1. muncitor calificat IV (bucătar), La Bloc alimentar/Logistică medicală/Director administrativ, nivel studii – medii sau generale, fără vechime în muncă, conform H.G. nr. 1027/2014;
 2. muncitor calificat IV (spălător textil), la Spălătorie/Logistică medicală/Director administrativ, nivel studii: medii sau generale, fura vechime în muncă, conform KG. nr. 1027/2014;
 3. muncitor calificat IV (dulgher), la Formațiune de cazarmare pentru cazarma 1044/Sprijin logistic/Direcfor administrativ, nivel studii – medii sau generale, vechime în meserie minimum 3 ani;
 4. îngrijitoare la Laboratorul de analize medicale’Director medical nivel studii – nu sunt impuse, fără vechime în muncă, conform H.G. nr. 1027/2014.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivel studii: conform precizărilor din dreptul fiecărui post (superioare sau școală postliceală sanitară);
 • specializarea: pentru posturile de asistent medical specializarea medicină generală, pentru postul de tehnician dentar specializarea tehnică dentară;
 • vechime în muncă, conform precizărilor din dreptul fiecărui post.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 decembrie 2020: termenul limită pentru depunerea dosarelor; Rectificare: „04 decembrie 2020: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • (Conform M.O. nr. 808/04.12.2020, partea a III-a).
 • muncitor calificat IV (bucătar), muncitor calificat IV (spălător textil) și muncitor calificat IV (dulgher):
 • 14 decembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 17 decembrie 2020, ora 10.00: proba practică;
 • 22 decembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.
 • îngrijitoare: Rectificare: (Conform M.O. nr. 808/04.12.2020, partea a III-a).
  • 14 decembrie 2020, ora 10.00: proba practică;
  • 17 decembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la Spitalul Militar de Urgenţă Sibiu „Dr. Alexandru Augustin” (U.M. 02460 Sibiu), Bulevardul Victoriei nr. 46, judeţul Sibiu, la telefon 0269/211.209, interior 178.

Apply for this Job