Funcții contractuale – Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia MareFuncții contractuale

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare

13 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 • 1 post vacant de fizician medical la Laboratorul de Radioterapie;
 • 1 post vacant de magaziner la Serviciul Aprovizionare Transport;
 • 3 posturi vacante dc muncitor calificat – șofer II la Serviciul Aprovizionare Transport;
 • 1 post vacant de muncitor calificat telefonist la Serviciul Administrativ;
 • 2 posturi vacante de spălătoreasă la Compartimentul Spălătorie;
 • 1 post vacant de muncitor necalificat la Serviciul Aprovizionare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • fizician medical:
  • diplomă de licență în fizică sau echivalent;
  • permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN;
  • 2 ani vechime ca fizician medical debutant;
 • pentru postul de magaziner:
  • diplomă de bacalaureat sau certificat dc absolvire a liceului;
  • minimum 6 luni vechime în activitate;
 • muncitor calificat – șofer II:
  • diplomă de bacalaureat/certificat de absolvire a liceului;
  • permis de conducere pentru șofer profesionist;
  • minimum un an vechime în meseria de șofer;
 • muncitor calificat-telcfonist:
  • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
  • certificat de calificare pentru meseria de telefonist;
  • 3 ani vechime în activitate;
 • spălătoreasă:
  • școală generală;
  • fără condiții de vechime;
 • muncitor necalificat:
  • școală generală;
  • fără condiții de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 mai 2019: data limită de depunere a dosarelor;
 • 04 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 07 iunie 2019, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş“, Baia Mare, serviciul R.U.N.O.S., tel. 0262/205.100, int. 2284. 0262/218.712.

Apply for this Job