Funcții contractuale (30 posturi) – Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş“, Baia MareFuncții contractuale (30 posturi)

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş“, Baia Mare

2 mai 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş“, Baia Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• 3 posturi de asistent medical generalist la Secţia Cardiologie;
• 2 posturi de asistent medical generalist la Secţia Neurologie;
• 1 post de asistent medical generalist la Secţia Pediatrie;
• 2 posturi de asistent medical generalist la Secţia Ortopedie şi Traumatologie;
• 1 post de asistent medical generalist la Secţia Chirurgie Generală;
• 1 post de asistent medical generalist la Secţia Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă;
• 1 post de asistent medical generalist la Secţia Urologie;
• 4 posturi de asistent medical generalist la Secţia ATI;
• 1 post de asistent medical generalist la Secţia Neonatologie;
• 2 posturi de asistent medical generalist la Secţia Oncologie Medicala;
• 1 post de asistent medical generalist la Ambulatoriul Integrat;
• 2 posturi de asistent medical generalist la Laboratorul de Angiografie şi cateterism cardiac;
• 3 posturi de asistent medical generalist la secţia UPU-SMURD;
• 1 post de asistent medical generalist la Laboratorul de Explorări Funcţionale;
• 3 posturi de asistent medical generalist în cadrul structurii de spitalizare de zi;
• 2 posturi de asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare sau balneofizioterapie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru posturile de asistent medical generalist:
diplomă de şcoală sanitară postliceală in specialitatea medicină generală sau echivalentă/studii de scurtă durată/superioare în specialitate;
minimum 6 luni vechime ca asistent medical;
certificat de membru eliberat de Ordinul asistenţilor generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, cu viza pe anul 2018.

• pentru posturile de asistent medical balneofîziokinetoterapie şi recuperare sau balneofîzioterapie:
diplomă de şcoală sanitară postliceală în specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare sau balneofizioterapie;
fără vechime;
certificat de membru eliberat de Ordinul asistenţilor generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, cu viza pe anul 2018.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 mai 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 29 mai 2018, proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş“, Baia Mare, serviciul R.U.N.O.S., tel. 0262-205100, int. 2284. 0262-218712.

Apply for this Job