Funcții contractuale (10 posturi) – Spitalul Judeţean de Urgenţă DevaFuncții contractuale (10 posturi)

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva

8 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, Judeţul Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

SECŢIA PNEUMOLOGIE
asistent medical principal generalist (PL) – 2 posturi vacante,

BLOC OPERATOR
Chirurgie Generala
asistent medical generalist (PL) – 1 posturi vacante,
infirmiera — 1 posturi vacante,

Sala de operaţii oftalmologie
asistent medical principal generalist (S) – 1 posturi vacante,

SECȚIA CARDIOLOGIE
asistent medical principal generalist (PL) – 1 posturi vacante,

CHIRURGIE GENERALA
asistent medical principal generalist (PL) – 1 posturi vacante,
infirmieră debutantă- 1 posturi vacante,

SECȚIA UROLOGIE
infirmiera debutanta- 1 posturi vacante,

SECȚIA ORTOPEDIE
infirmiera — 1 posturi vacante,

BLOC ALIMENTAR
îngrijitoare – 1 posturi vacante,

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• asistent medical principal generalist (studii superioare)
diplomă de licenţa in specialitate;
examen pentru obţinerea gradului de principal
certificat de membru OAMGMAMR avizat pe anul 2019 şi valabil la data concursului
poliţa de malpraxis
5 ani vechime ca asistent medical

• asistent medical principal generalist (studii postliceale)
diplomă de şcoală postliceală sanitară sau echivalentă;
examen pentru obţinerea gradului de principal
certificat de membru OAMGMAMR avizat pe anul 2019 şi valabil la data concursului
poliţa de malpraxis.
5 ani vechime ca asistent medical

• asistent medical generalist (studii postliceale)
diplomă de şcoală postliceală sanitară sau echivalentă;
certificat de membru OAMGMAMR avizat pe anul 2019 şi valabil la data concursului
poliţa de malpraxis.
6 luni vechime ca asistent medical

• infirmiera
şcoala generala;
curs de infirmiere organizat de OAMGMAMR sau de furnizorii autorizaţi de Ministerul Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii-Directia Generala resurse umane
6 luni vechime in activitate

• infirmiera debutanta si îngrijitoare
şcoala generala;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 ianuarie 2019, ora 12:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 06 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, Str. 22 Decembrie nr. 58, telefon: 0254/215.051 – interior 133.

Apply for this Job