Funcții contractuale (16 posturi) – Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, Județul BuzăuFuncții contractuale (16 posturi)

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, Județul Buzău

2 decembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, Județul Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale, astfel:

• 1 post psiholog practicant în cadrul Secției Psihiatric VII (art. 110 C.P.);
• 1 post psiholog specialist în cadrul C.S.M. – adulți Buzău;
• 2 posturi infirmier debutant – bărbați în cadrul Secției Psihiatric VII (art. 110 CR);
• 1 post brancardier în cadrul Secției Psihiatrie II – acuți;
• 1 post muncitor necalificat supraveghere bolnavi psihici periculoși în cadrul Secției Psihiatrie I – acuți;
• 1 post infirmieră în cadrul Secției Psihiatrie II – acuți;
• 1 post infirmieră în cadrul Scoției Neurologic;
• 1 post infirmieră în cadrul Compartimentului îngrijiri Paliative Ojasca;
• 1 post infirmieră în cadrul secției Psihiatric VI (art. 110 C.P.);
• 2 posturi infirmieră în cadrul Secției Psihiatrie VII (art. 110 C.P.);
• 1 post infirmieră debutantă în cadrul Secției Neurologie;
• 1 post infirmieră debutantă în cadrul Compartimentului îngrijiri Paliative Ojasca;
• 1 post îngrijitoare de curățenie în cadrai Secției Psihiatrie IV – acuți;
• 1 post îngrijitoare de curățenie pe perioadă determinată în cadrul Secției Neurologie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• psiholog practicant:
diplomă de licență în specialitate;
1 an vechime ca psiholog stagiar;
atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

• psiholog specialist:
diplomă de licență în specialitate;
4 ani vechime în specialitate ;
atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

• infirmiere:
se pot înscrie la concurs absolvenți de școală generală/ profesională/ liceu cu adeverința sau certificat curs infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau alți furnizori autorizați de M.M.F.P.S. cu aprobarea M.S., cu o vechime în specialitate de minimum 6 luni;

• infirmiere/infirmieri debutanți:
se pot înscrie la concurs absolvenți de școală generală/ profesională liceu cu adeverință sau certificat curs infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau alți furnizori autorizați de M.M.F.P.S. cu aprobarea M.S.;
fără condiții de vechime în specialitate;

• îngrijitoare de curățenie, muncitori necalificați supraveghere bolnavi psihici periculoși și brancardier:
se pot înscrie la concurs absolvenți de școală generală/profesională/ liceu;
nu sunt prevăzute condiții de vechime și calificare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 decembrie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 24 decembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 30 decembrie 2019, ora 10.00: proba interviu;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, Comuna Săpoca, str. Principală nr. 117, Județul Buzău, telefon: 0238/528.145/6/7, interior 115.

Apply for this Job