Funcții contractuale (7 posturi) – Spitalul de Psihiatrie Gătaia, judeţul TimişFuncții contractuale (7 posturi)

Spitalul de Psihiatrie Gătaia, judeţul Timiş

26 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Psihiatrie Gătaia, judeţul Timiş organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

• 1 post psiholog practicant, funcție contractuală pe perioadă nedeterminată, Secția II Psihiatrie. Condiții de studii și vechime: diplomă de licență în specialitate, un an vechime ca psiholog stagiar;
• 1 post instructor ergoterapie, funcție contractuală pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Ergoterapie: Condiții de studii și vechime: diplomă de bacalaureat, fară vechime în specialitate;
• 1 post agent DDD, funcție contractuală pc perioadă nedeterminată, Compartimentul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale; condiții de studii și vechime – școală generală și curs de calificare pentru agent DDD, fără vechime în specialitate;
• 2 posturi infirmier debutant, funcție contractuală pe perioadă nedeterminată, Secția I Psihiatrie. Condiții de studii și vechime: școală generală și curs de calificare pentru agent DDD, curs de calificare pentru infirmier, fără vechime în specialitate; (Rectificare conform MO partea a III-a, nr. 1409/28.11.2019)
• 1 post referent de specialitate debutant, funcție contractuală pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Aprovizionare Transport. Condiții de studii și vechime: diplomă de licență în specializarea științe economice sau administrative, fără vechime în specialitate;
• 1 post referent de specialitate, gradul II, funcție contractuala pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Achiziții Publice și Contractare: condiții de studii și vechime: diplomă de licență în specializarea științe economice sau administrative, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 decembrie 2019, ora 12:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 decembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 20 decembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la Spitalul de Psihiatrie Gătaia, judeţul Timiş, telefon 0256410047, interior 124.

Apply for this Job