Funcții contractuale – Spitalul de Boli Cronice Siret, Județul SuceavaFuncții contractuale

Spitalul de Boli Cronice Siret, Județul Suceava

24 septembrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Boli Cronice Siret, Județul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 1. 1 post de asistent medical specialitate BFT (PL) în cadrul Secției recuperare medicină fizică și balneologie (baza de tratament);
 2. 1 post de asistent medical principal generalist (PL) în cadrul Comp. îngrijiri paliative;
 3. 1 post de asistent medical generalist (PL) în cadrul Secției medicină internă;
 4. 1 post de infirmieră debutantă în cadrul Secției medicină Internă;
 5. 1 post de îngrijitor curățenie în cadrul Secției medicină internă;
 6. 1 post de îngrijitor curățenie în cadrul Comp. îngrijiri paliative;
 7. 1 post de îngrijitor curățenie în cadrul Secției recuperare medicină fizică și balneologie (baza de tratament);
 8. 1 post de infirmieră debutantă în cadrul Secției recuperare medicină fizică și balneologie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical – specialitatea balneofizioterapie și recuperare:
  • nivelul studiilor: studii postliceale, diplomă de școală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr. 797/1997, în specialitatea balneofizioterapie și recuperare;
  • certificat reatestare profesională, după caz;
  • diplomă de bacalaureat;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.
  • asistent medical – specialitatea balneofizioterapie și recuperare, avizat și valabil la data concursului;
  • certificatul va fi însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical – specialitatea balneofizioterapie și recuperare (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical – specialitatea balneofizioterapie și recuperare), avizat și valabil la data concursului, sau de adeverința pentru participarea la concurs – valabilă, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical – specialitatea balneofizioterapie și recuperare);
  • nivel de acces la informații clasificate, precum și acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat admis;
  • vechime: minimum 1 an ca asistent medical – specialitatea balneofizioterapie și recuperare.
 • asistent medical principal generalist (PL):
  • diplomă școală postliceală sanitară (PL);
  • certificat grad principal;
  • certificat de membru, vizat pe anul 2021;
  • adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
  • asigurare malpraxis în termen de valabilitate;
  • adeverință care atestă vechimea în muncă (paliație), după caz;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite: 5 ani.
 • asistent medical generalist (PL):
  • absolvent școală postliceală sanitară, specialitatea generalist;
  • minimum 6 luni vechime în activitate;
  • adeverință pentru participare la concurs de la O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • certificat de membru și aviz O AM.G.M.A.M.R.;
  • asigurare malpraxis.
 • îngrijitor curățenie:
  • studii medii sau generale;
  • nu este necesară vechimea în meserie.
 • Infirmieră debutantă:
  • studii medii sau generale;
  • absolvirea unui curs acreditat de infirmiere;
  • nu este necesară vechimea în meserie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 octombrie 2021, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 octombrie 2021, ora 09:00: proba scrisă;
 • 18 octombrie 2021, ora 13:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului de Boli Cronice Siret din str.9 Mai, Nr.6, Siret, Județul Suceava, telefon 0230/280.203 – Biroul resurse umane.

Apply for this Job