Funcții contractuale (18 posturi) – Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu“, OradeaFuncții contractuale (18 posturi)

Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu“, Oradea

23 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu“, Oradea, cu sediul în Oradea, județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

10 posturi de îngrijitoare
– 1 post la Sectia Clinica Pediatrie I
– 1 post la Centrul de Sanatate Mintala Adulti
– 1 post la Spitalizare de zi
– 2 posturi la Secţia Anestezie-Terapie Intensivă
– 5 posturi la Secţia Clinică Oncologie Medicală
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse la art. 3 din din Regulamentul-cadru
Condiţii specifice de participare la concurs:
şcoală generală
nu necesita vechime

2 posturi de brancardier – în cadrul Nucleului de brancardieri
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse la art. 3 din Regulamentul-cadru
Condiţii specifice de participare la concurs:
şcoală generală
nu necesita vechime

3 posturi de fizicieni debutanţi – la Laboratorul de Radioterapie
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse la art. 3 din Regulamentul-cadru
Condiţii specifice de participare la concurs:
diploma de licenţă în specialitate

1 post de economist gradul IA – la Serviciul R.U.O.N.S.
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse la art. 3 din Regulamentul-cadru
Condiţii specifice de participare la concurs:
diplomă de licenţă;
– 6 ani si 6 luni vechime in specialitate

2 posturi de soferi II – la Serviciul Administrativ, Tehnic, Transport, -Compartiment conducatori auto
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse la art. 3 din Regulamentul-cadru
Condiţii specifice de participare la concurs:
permis de conducere pentru sofer profesionist (categoria B si C)
diploma de absolvire a invatamantului mediu sau profesional de specialitate

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 noiembrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
pentru îngrijitoare :
proba practică: 14.11.2018, ora 08:30
interviu: 20.11.2018, ora 08:30

pentru brancardieri :
proba practică: 14.11.2018, ora 12:00
interviu: 20.11.2018, ora 12:00

pentru fizicieni debutanti :
proba scrisă: 14.11.2018, ora 10:00
interviu: 20.11.2018, ora 10:00

pentru economist gradul IA:
proba scrisă: 14.11.2018, ora 10:00
interviu: 20.11.2018, ora 10:00

pentru soferi II:
proba scrisă: 14.11.2018, ora 10:00
proba practică: 20.11.2018, ora 10:00
interviu: 26.11.2018, ora 10:00

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu“, Oradea, cu sediul în Oradea, str. Corneliu Coposu nr.12, județul Bihor, telefon 0259/307.700 sau 0359/803.800, interior 174, zilnic, între orele 07.00-08.00 şi 13.00-15.00 şi vineri între orele 07.00-08.00 şi 13.00-14.00.

descarca: 1-Anunt-concursuri-per-nedeterm-14-11-2018.doc 531KB DOC

Apply for this Job