Funcții contractuale – Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din OradeaFuncții contractuale

Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea

11 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, județul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, după cum urmează:

 • posturi de asistenți medicali gradul principal, specialitatea medicină generală (PL):
  • 1 post la Centrul de Sanatate Mintala Copii–pâna la data de 27.02.2019 sau până la revenirea titularului pe post
  • 1 post la Sectia Clinică Oncologie Medicală –pâna la data de 11.10.2019 sau până la revenirea titularului pe post
  • 1 post la Serviciul de prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale–pâna la data de 15.09.2019 sau până la revenirea titularului pe post
  • 1 post la Sectia Pneumologie I – până la data de 18.07.2019 sau până la revenirea titularului pe post
  • Condiţii specifice de participare la concurs:
   • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare
   • 5 ani vechime ca asistent  medical
   • examen pentru obţinerea gradului de principal
 • 1 post de asistent medical gradul principal, specialitatea medicină generală (SSD):
 • 1 post la Compartiment Ingrijiri Paliative-Sectia Clinică Oncologie Medicală – pâna la data de 14.11.2019 sau până la revenirea titularului pe post
  • Condiţii specifice de participare la concurs:
  • diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate
  • 5 ani vechime ca asistent medical
  • examen pentru obţinerea gradului de principal
 • 1 post de asistent medical, specialitatea medicină generală (PL):
 • 1 post la Secţia Pneumologie I– pâna la data de 13.09.2019 sau până la revenirea titularului pe post
  • Condiţii specifice de participare la concurs:
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
  • 6 luni vechime în specialitate;
  • examen de promovare din asistent medical debutant în asistent medical.
 • 1 post de psiholog specialist (S) la Laboratorul de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie – pâna la data de 10.10.2019 sau până la revenirea titularului pe post
  • Condiţii specifice de participare la concurs:
  • diplomă de licenţă în specialitate;
  • atestat de liberă practică în psihologie clinică;
  • examen de grad specialist;
  • 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar.
 • 1 post de kinetoterapeut principal (S) la Laboratorul de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie – pâna la data de 16.07.2019 sau până la revenirea titularului pe post
  • Condiţii specifice de participare la concurs:
  • diplomă de licenţă în specialitate;
  • examen pentru obtinerea gradului principal;
  • 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 iulie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • asistenţi medicali principali (PL), asistent medical principal (SSD), asistent medical (PL) – specialitatea medicină generală:
  • proba scrisă în data de 26 iulie 2018, ora 11.00;
  • interviul în data de 01 august 2018, ora 11.00.
 • psiholog specialist:
  • proba scrisă în data de 26 iulie 2018. ora 10.00;
  • interviul în data de 01 august 2018, ora 10.00.
 • kinetoterapeut principal:
  • proba scrisă în data de 26 iulie 2018, ora 09.00;
  • interviul în data de 01 august 2018. ora 09.00.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, str. Corneliu Coposu nr.12, județul Bihor, telefon 0259/307.700 sau 0359/803.800, interior 174, zilnic, între orele 07.00-08.00 şi 13.00-15.00 şi vineri între orele 07.00-08.00 şi 13.00-14.00.

descarca: 1.Anunt-MO-concursuri-per.determinata-26.07.2018.doc 537KB DOC

descarca: 2.calendar-concurs-asistent-med.PLspec.med_.gen_.-per-determ..doc 45KB DOC

descarca: 2.calendar-concurs-asistent-med.principal-PLspec.med_.gen_.-per-determ..doc 43KB DOC

descarca: 2.calendar-concurs-asistent-med.principal-SSDspec.med_.gen_.-per-determ..doc 43KB DOC

descarca: 2.calendar-concurs-kinetoterapeut-princ.-S-per.determ..doc 43KB DOC

descarca: 2.calendar-concurs-psiholog-specialist-S-per.determ..doc 43KB DOC

descarca: 7.Dosar-concurs-as.med_.PL-med.gen_..doc 39KB DOC

descarca: 7.Dosar-concurs-as.med_.princ_.PL-med.gen_..doc 38KB DOC

descarca: 7.Dosar-concurs-as.med_.princ_.SSD-med.gen_..doc 38KB DOC

descarca: 7.Dosar-concurs-kinetoterapeut-princ..doc 38KB DOC

descarca: 7.Dosar-concurs-psiholog-specialist.doc 38KB DOC

descarca: Tematica-asistent-med.PLmed_.gen_..doc 474KB DOC

descarca: Tematica-asistent-med.princ_.PLmed_.gen_..doc 473KB DOC

descarca: Tematica-asistent-med.princ_.SSDmed.gen_..doc 473KB DOC

descarca: Tematica-kinetoterapeut-princ..doc 469KB DOC

Apply for this Job