Funcții contractuale – Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, județul BihorFuncții contractuale

Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, județul Bihor

19 noiembrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, județul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • inginer, gradul IA, specialitatea electrică și electronică, la Serviciul pentru situații de urgență și logistică:
  • diplomă de licență;
  • 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
 • referent de specialitate, gradul I, la Serviciul de management al calității serviciilor de sănătate:
  • diplomă de licență – studii economice;
  • 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
 • magaziner, la Serviciul Administrativ. Tehnic și Informatică:
  • diplomă de bacalaureat;
  • 6 luni vechime în activitate.
 • muncitor calificat IV – lucrător comercial, la Serviciul Administrativ, Tehnic și Informatică – Bucătăria dietetică:
  • diplomă de bacalaureat;
  • nu necesită vechime.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 decembrie 2020, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • pentru inginer, gradul IA, specialitatea electrică și electronică:
   • proba scrisă în data de 15 decembrie 2020, ora 08.30;
   • interviul în data de 21 decembrie 2020, ora 08.30.
  • pentru referent de specialitate, gradul I:
   • proba scrisă în data de 15 decembrie 2020, ara 10.00;
   • interviul în data de 21 decembrie 2020, ora 10.00.
  • pentru magaziner:
   • proba practică în data de 15 decembrie 2020, ora 11.00;
   • interviul în data de 21 decembrie 2020, ora 11.00.
  • pentru muncitor calificat IV – lucrător comercial:
   • proba practică în data de 15 decembrie 2020, ora 13.00;
   • interviul în dala de 21 decembrie 2020, ora 13.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, str. Corneliu Coposu nr.12, județul Bihor, telefon 0259/307.700 sau 0359/803.800, interior 182, 174, zilnic, între orele 07.00-08.00 şi 13.00-15.00 şi vineri între orele 07.00-08.00 şi 13.00-14.00.

 

Apply for this Job