Funcții contractuale (53 posturi) –Funcții contractuale (53 posturi)

andreea

3 octombrie 2018

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, județul Timiș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

1 post infirmieră debutantă G Secţia Clinică Medicină Internă
2 posturi infirmieră debutantă C. Secţia Clinică Medicină Internă
1 post îngrijitoare curăţenie G Secţia Clinică Medicină Internă
1 post infirmieră debutantă G Secţia Clinică Hematologie
1 post asistent medical debutant PL Ambulatoriul Integrat – Cabinet Hematologie
1 post asistent medical PL Ambulatoriul Integrat – Cabinet Cardiologie
3 posturi asistent medical debutant PL Compartiment Gastroenterologie
1 post îngrijitoare curăţenie G Compartiment Gastroenterologie
2 posturi infirmieră G Secţia Clinică Chirurgie Generală II (Oncologică)
1 post îngrijitoare curăţenie G Secţia Clinică Chirurgie Generală II (Oncologică)
1 post infirmieră G Secţia Clinică Chirurgie Generală I
2 posturi asistent medical principal PL Secţia Clinică ATI II
2 posturi asistent medical principal PL Secţia Clinică ATI I
3 post asistent medical debutant PL Secţia Clinică ATI I
5 posturi infirmieră debutantă G Secţia Clinică ATI I
3 posturi brancardier G Secţia Clinică ATI I
1 post registrator medical debutant M Activităţi Comune pe spital, deserveşte Secţia Clinică Cardiologie
1 post infirmieră debutantă G Unitatea de Primiri Urgenţe
1 post asistent medical debutant PL Secţia Clinică Cardiologie
1 post îngrijitoare curăţenie G Secţia Clinică Chirurgie Toracică
1 post îngrijitoare curăţenie G Laboratorul Clinic de Analize Medicale
1 post asistent medical principal PL Secţia Clinică Oncologie Medicală
2 posturi infirmieră debutantă G Secţia Clinică Oncologie Medicală
1 post brancardier G Activităţi Comune pe spital deserveşte Secţia Clinică Oncologie Medicală
1 post economist specialist IA S Serviciul Achiziţii Publice. Contractări+lnformatică
1 post Consilier juridic I S Compartimentul Juridic
1 post asistent medical principal PL Secţia Clinică Radioterapie
1 post infirmieră debutantă G Secţia Clinică Radioterapie
1 post infirmieră G Secţia Clinică Radioterapie
2 posturi îngrijitoare curăţenie G Secţia Clinică Radioterapie
1 post infirmieră debutantă G Secţia Clinică Obstetrică – Ginecologie Q – Sala de naştere
1 post asistent medical PL Secţia Clinică Obstetrică – Ginecologie II
1 post brancardier G Activităţi Comune pe spital, deserveşte Blocul Operator V
2 posturi infirmieră debutantă G Secţia Clinică Neonatologie – Compartiment Prematuri
2 posturi asistent medical debutant PL Secţia Clinică Neonatologie – Compartiment Prematuri

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • consilier juridic gradul I – diplomă de licenţă în specialitate, vechime de minimum 3 ani şi 6 luni în specialitate;
 • economist specialist IA – diplomă de licenţă în specialitate, minimum 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate;
 • asistent medical principal PL – Diplomă de şcoală postliceală sanitară, certificat de grad principal, minimum 5 ani vechime ca asistent medical:
 • asistent medical PL – diplomă de şcoală postliceală sanitară, minimum 6 luni vechime în specialitate;
 • asistent medical debutant PL – diplomă de şcoală postliceală sanitară, fără vechime în specialitate;
 • registrator medical debutant – diplomă de studii medii şi cunoştinţe de utilizarea calculatorului, fără vechime in specialitate;
 • statistician medical principal – diplomă de studii medii, examen de grad principal, 4 ani vechime în specialitate;
 • infirmieră – şcoală generală, curs de infirmiere, minimum 6 luni vechime în activitate;
 • infirmieră debutantă – şcoală generală, iară vechime în activitate;
 • îngrijitoare curăţenie, brancardier – şcoală generală, fără vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 octombrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 octombrie 2018, ora 08:00: proba scrisă;
 • 26 octombrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, județul Timiș, telefon 0256/221.553.

Apply for this Job