Funcții contractuale – Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă TimişoaraFuncții contractuale

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmeză:

descarca: concurs-posturi-perioada-nedeterminata-2018-12-21.pdf 1.79MB PDF

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Referent de specialitate gradul I – Diploma de licenţa in specialitate (studii juridice, tehnice, economice, medicale, etc), minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitate,
 • Referent de specialitate gradul III – Diploma de licenţa in specialitate (studii juridice, tehnice, economice, medicale, etc), minim 6 luni vechime in specialitate,
 • Auditor gradul II- Diploma de licenţa in specialitate (studii juridice, tehnice, economice, medicale, etc), minim 1 an vechime in specialitate,
 • Consilier juridic gradul I – Diploma de licenţa in specialitate minim 3 ani si 6 luni vechime in specialitate,
 • Economist debutant- Diploma de licenţa in specialitate,
 • Tehnician de laborator principal licentiat (S)-Diploma de licenţa in specialitate, certificat de grad principal, minim 5 ani vechime in specialitate,
 • Tehnician de radiologie si imagistica medicala licentiat(S)-Diploma de licenţa in specialitate, minim 6 luni vechime în specialitate,
 • Asistent medical generalist principal licentiat (S) – Diploma de licenţa in specialitate, certificat de grad principal, minim 5 ani vechime ca asistent medical,
 • Asistent medical generalist/farmacie principal PL – Diploma de şcoală postliceală sanitară şi certificat de grad principal, minim 5 ani vechime ca asistent medical,
 • Asistent medical generalist/farmacie/laborator PL – Diploma de şcoală postliceală sanitară, minim 6 luni vechime ca asistent medical,
 • Asistent medical generalist / debutant PL – Diploma de şcoală postliceală sanitară, Registrator medical debutant-Diploma de studii medii si cunoştinţe de utilizarea calculatorului,
 • Registrator medical principal -Diploma de studii medii, examen pentru obţinerea gradului principal, minim 4 ani vechime in specialitate si cunoştinţe de utilizarea calculatorului,
 • Infirmier/ă debutant/ă, brancardier, îngrijitoare curăţenie – Şcoală generala,
 • Muncitor calificat III electrician-certificat de calificare in meserie, 3 ani vechime in meserie,
 • Muncitor calificat IV instalator- certificat de calificare in meserie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 ianuarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 februarie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 06 februarie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.   Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, Str. Hector nr. 1, județul Timiș, telefon 0256/221.553.

descarca: concurs-posturi-perioada-nedeterminata-2018-12-21.pdf 1.79MB PDF

Apply for this Job