Funcții contractuale – Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă TimişoaraFuncții contractuale

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

21 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

1 post asistent medical debutant PL Secția Clinică Neonatologie – Compartimentul Eutrofici
1 post infirmieră debutantă G Secția Clinică Neonatologie – Compartimentul Eutrofici
1 post registrator medical M Serviciul de evaluare și statistică medicală
1 post registrator medical debutant M Serviciul de evaluare și statistică medicală, deservește Secția Clinică Chirurgie Orală și Maxilofacială
1 post registrator medical debutant M Serviciul de evaluare și statistică medicală, deservește Secția Clinică O.R.L.
1 post asistent medical principal PL Secția Clinică ORL
1 post infirmiera debutantă G Secția Clinică Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie
1 post asistent medical PL Secția Clinică Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie
1 post registrator medical M Serviciul de evaluare și statistică medicală, deservește Secția Clinică Dermatovenerologie
1 post infirmieră debutantă G Secția Clinică Dermatovenerologie
1 post infirmieră debutantă G Secția Clinică Hematologie
1 post îngrijitoare curățenie G Secția Clinică Chirurgie Generala I
1 post tehnician de radiologie și imagistica licențiat S Laborator Clinic Radiologie, Imagistică Medicală
1 post Registrator medical M Serviciul Anatomie Patologică I
1 post muncitor                      (agent

contractări achiziții) 11

G Serviciul Aprovizionare – Transport
1 post magaziner M Serviciul Aprovizionare – Transport
4 posturi portar G Serviciul Administrativ
1 post bucătar IV G Serviciul Administrativ – Bloc Alimentar Odobescu
2 posturi muncitor calificat IV zugrav G Serviciul Tehnic
2 posturi muncitor calificat IV electrician G Serviciul Tehnic
2 posturi muncitor calificat 1 lăcătuș mecanic G Serviciul Tehnic
1 post brancardier G Unitatea Primiri Urgențe

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • tehnician de radiologie și imagistica licențiat S – diplomă de licență în specialitate, minimum 6 luni vechime ca tehnician medical;
 • asistent medical generalist principal PL – diplomă de școală postliceală sanitara și certificat de grad principal, minimum 5 ani vechime ca asistent medical;
 • asistent medical generalist PL – diplomă de școală postliceală sanitară, minimum 6 luni vechime îh specialitate;
 • asistent medical geueralist debutant PL – diplomă de școală postliceală sanitară;
 • registrator medical – diplomă de studii medii, minimum 6 luni vechime în activitate;
 • registrator medical debutant – diplomă de studii medii;
 • infirmier/ă debutantă, îngrijitoare curățenie, portar, brancardier – școală generală;
 • bucătar IV- nivel de calificare I;
 • magaziner – diplomă de bacalaureat, minimum 6 luni vechime în activitate;
 • muncitor (agent contractări achiziții) II – categoria de calificare 3 sau 4, minimum 6 ani vechime în meserie;
 • muncitor IV zugrav, electrician – categoria de calificare I;
 • muncitor I lăcătuș mecanic – categoria de calificare 5 sau 6, minimum 9 ani vechime în meserie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 martie 2020, ora 15.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 16 martie 2020, ora 13.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, Str. Hector nr. 2A, județul Timiș, telefon 0256/200.048.

descarca: 202002211059-ANUNT-CONCURS-NEDETERMINATA-2020-02-21-1.pdf 1.24MB PDF

Apply for this Job