Funcții contractuale – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei" GalaţiFuncții contractuale

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi

5 decembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de:

La Secţia clinică Anestezie şi terapie intensivă:
– 2 posturi asistenţi medicali principali generalişti cu studii postliceale.

La Bloc operator
– 1 post asistent medical principal generalist cu studii postliceale;
– 1 post asistent medical generalist debutant/asistent medical generalist/asistent medical generalist principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă durată/postliceale.

La Secţia Chirurgie generală III:
– 1 post registrator medical debutant/registrator medical/registrator medical principal cu studii medii.

La Compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale:
– 1 agent dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare cu studii generale.

La Secţia clinică Gastroenterologie:
– 1 post asistent medical principal generalist cu studii postliceale.

La Compartimentul Geriatrie şi gerontologie:
– 1 post kinetoterapeut cu studii superioare.

La Secţia clinice Medicină internă I:
– 1 post asistent medical generalist cu studii postliceale.

La Secţia clinică Medicină internă II:
– 1 post registrator medical debutant/registrator medical/registrator medical principal cu studii medii.

La Compartimentul de Reumatologie:
– 1 post asistent medical principal generalist cu studii postliceale.

La Secţia clinică Neonatologie:
– 1 post asistent medico-social cu studii postliceale.

La Secţia clinică Neurologie:
– 1 post asistent medical generalist debutant/asistent medical generalist/asistent medical generalist principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă durată/postliceale.

La Secţia clinică Obstetrică ginecologic I:
– 1 post asistent medico-social debutant/asistent medico-social/asistent medico-social principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă durată/postliceale;
– 1 post moaşă debutantă/moaşă/moaşă principală cu studii superioare la Blocul de naşteri.

La Secţia clinică Oncologie medicală:
– 1 post asistent medical debutant generalist cu studii superioare;
– 1 post asistent medical principal generalist cu studii postliceale;
– 1 post registrator medical debutant/registrator medical/registrator medical principal cu studii medii pentru spitalizările de zi.

La Ambulatoriul integrat spitalului – Fişier:
– 1 post registrator medical debutant/registrator medical/registrator medical principal cu studii mediiLa Secţia Cronici Iveşti:
– 1 post asistent medical principal generalist cu studii postliceale;
– 1 post infirmieră debutantă eu studii generale.

La Serviciul Evaluare sanitară, informatică şi statistică medicală:
– 1 post registrator medical debutant/registrator medical/registrator medical principal cu studii medii.

La Biroul Contractări, aprovizionare:
– 1 post referent de specialitate gradul I cu studii superioare.

La Personal deservire:
– 1 post muncitor calificat II lenjer.

La Centrală telefonică:
– 1 post muncitor calificat m telefonist

La Bloc alimentar:
– 1 post muncitor calificat IV bucătar.

La Atelierul tehnic:
– 1 post muncitor calificat I electrician.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• kinetoterapeut:
diplomă de licenţă în specialitate;
minim 6 luni vechime în specialitate.

• asistent medical, moaşă principal cu studii superioare de lungă durată:
diploma de licenţă în specialitate;
examen pentru obţinerea gradului de principal;
minim 5 ani vechime ca asistent medical, moaşă.

• asistent medical, moaşă cu studii superioare de lungă durată:
diplomă de licenţa în specialitate;
minim 6 luni vechime ca asistent medical, moaşă.

• asistent medical, moaşă debutant cu studii superioare de lungă durată:
diplomă de licenţă în specialitate, fără vechime.

• asistent medical principal cu studii superioare de scurta durată:
diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate;
examen pentru obţinerea gradului de principal;
minim 5 ani vechime ca asistent medical.

• asistent medical cu studii superioare de scurtă durată:
diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate;
minim 6 luni vechime ca asistent medical.

• asistent medical debutant cu studii superioare de scurtă durată:
diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate, fără vechime,

• asistent medical principal cu studii postliceale:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976 -1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
examen pentru obţinerea gradului de principal;
5 ani vechime ca asistent medical.

• asistent medical cu studii postliceale:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
6 luni vechime în specialitate.

• asistent medical debutant cu studii postliceale:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797’1997, fără vechime.

• registrator medical principal:
diplomă de studii medii în specialitate sau diplomă de studii medii (cu diplomă de bacalaureat);
examen pentru obţinerea gradului de principal;
4 ani vechime în specialitate;
aptitudini IT peste medie.

• registrator medical:
diplomă de studii medii în specialitate sau diplomă de studii medii (cu diplomă de bacalaureat);
6 luni vechime în activitate:
aptitudini IT peste medie.

• registrator medical debutant:
diplomă de studii medii în specialitate sau diplomă de studii medii (cu diplomă de bacalaureat), fără vechime;
aptitudini IT peste medie.

• infirmieră debutantă:
şcoală generală, fără vechime;

• agent dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare:
şcoală generală;
curs agent dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare;
minim 6 luni vechime în activitate.

• referent de specialitate gradul I cu studii superioare:
diplomă de licenţa în domeniul economic, juridic, administrativ, tehnic;
minim 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate;

• muncitor calificat I electrician:
acte de studii (calificare) pentru meseria de electrician;
categoria de calificare 5 sau 6;
9 ani vechime în meseria de electrician.

• muncitor calificat II lenjer:
acte de studii (calificare) pentru meseria de lenjer;
categoria de calificare 3 sau 4;
6 ani vechime în meseria de lenjer.

• muncitor calificat III/ telefonistă:
acte de studii (calificare) pentru meseria de telefonist;
3 ani vechime în activitate.

• muncitor calificat IV bucătar:
acte de studii (calificare) pentru meseria de bucătar, fără vechime;
nivel de calificare 1.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 decembrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 ianuarie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 19 ianuarie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se obțin la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, cu sediulîu Galaţi, Strada Brăilei nr. 177, telefon 0236/301.109 .

descarca: Concurs-decembrie-ianuarie.pdf 4.63MB PDF

Apply for this Job